Шановні батьки! В розпалі літо. Час оздоровлення, веселих розваг, ігор з водою тощо. Попіклуйтесь про безпеку вашої дитини влітку. Ознайомтесь з порадами, які ми підготували для вас на сторінці "Для вас, батьки"

Освітня програма ДНЗ "Орлятко" на 2019-2020 навчальний рік

 

Зміст

Вступ.  Призначення Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) «Орлятко» та засоби його реалізації.

3

Розділ 1. Проблема та завдання, над яким працюватиме Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Орлятко» у 2019-2020н.р.

5

Розділ 2. Права та обов'язки здобувачів освіти

6

Розділ 3. Умови забезпечення якості  дошкільної освіти в ДНЗ "Орлятко"

1. Кадрове забезпечення

2. Середовище ДНЗ

 

7

 

7

8

Розділ 4. Портрет випускника

1.      Показники компетентності

2.      Наступність ДНЗ та ЗСО

9

9

11

Розділ 5. Планування освітньої діяльності ДНЗ "Орлятко" у 2019-2020 навчальному році

1. Навчальне навантаження

2. Форма планування роботи з дітьми

3. Планування роботи з батьками

 

12

 

 

12

14

15

Розділ 6. Особливості організації освітнього процесу

1.      Профільне спрямування

2.      Гурткова робота

3.      Використання інноваційних методик та технологій

4.      Робота групи компенсуючого типу

16

 

16

16

17

17

Розділ 7. Моніторинг якості наданих освітніх послуг

18

Розділ 8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.

 

19

 Вступ.

 Призначення Охтирського дошкільного

навчального закладу (ясла-садка) "Орлятко"

та засоби його реалізації

Очікування суспільства сьогодні насамперед пов’язані з формуванням життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини. Починати розв’язання цих проблем слід із дошкільного дитинства, оскільки саме в цей віковий період закладається фундамент оптимістичного світобачення; формуються уявлення дитини про свої права та обов’язки, про себе як представника певної статі, про себе минулого — теперішнього — завтрашнього; засвоюються моральні правила і норми, розвивається довільна поведінка.

Але упродовж тривалого часу в закладах дошкільної освіти накопичувалися численні проблеми системного характеру:

- переповненість закладів (груп);

- невідповідність матеріально-технічної бази;

- якісна підготовка та перепідготовка кадрів тощо.

В умовах оновлення змісту дошкільної освіти через формування принципово нових підходів до організації роботи в закладах дошкільної освіти колектив працює над подоланням цих та інших актуальних проблем.

Метою функціонування ДНЗ «Орлятко» є:

·         гарантування якості освіти;

·         формування довіри суспільства до закладу та системи освіти;

·         постійне та послідовне підвищення якості освіти.

 

Робота Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) «Орлятко» спрямована на надання якісних освітніх послуг населенню. Для цього педагогічний колектив закладу використовує в освітньому процесі найкращий досвід педагогів України, інноваційні методики та технології, але спирається на народні традиції виховання дітей.

Злагоджена робота колективу сприяла створенню власної системи освітньої діяльності, яка має позитивні результати. Про це свідчать високі результати моніторингових досліджень рівня розвиненості та навченості дітей старшого дошкільного віку та дітей-випускників закладу, що навчаються в перших класах ЗЗСО міста.

Одним з важливих засобів реалізації призначення ДНЗ «Орлятко» є підвищення професійного рівня педагогів закладу, що відбувається за декількома напрямками:

- курсова перепідготовка педагогів ДНЗ;

- самоосвіта;

- «Школа молодого вихователя»;

- активні та інтерактивні форми роботи з педагогами тощо.

 

Ще одним з головних засобів реалізації призначення ДНЗ «Орлятко» є організація роботи з батьками вихованців. Для налагодження тісної співпраці з дорослими в закладі плануються та систематично проводяться відповідні заходи:

- батьківські збори з використанням інтерактивних форм роботи (круглий стіл, ділова гра тощо);

- консультації;

- пам’ятки поради в групових роздягальних кімнатах;

- тестування, анкетування тощо.

Створення відповідних умов для повноцінного розвитку та комфортного перебування дітей у закладі забезпечує адміністрація. За можливістю та за наявністю відповідного фінансування ведуться ремонтні роботи та оновлюється розвивальне середовище, що є важливим засобом його призначення закладу.

Позитивні відгуки громади (жителів мікрорайону) про роботу ДНЗ «Орлятко» та зацікавленість батьків дітей дошкільного віку у відвідуванні саме цього закладу дають підставу вважати роботу колективу задовільною та функціонування закладу необхідним для населення.  

Освітню програму Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) «Орлятко» складено на основі виявлених потреб колективу та батьків вихованців, проблемного аналізу освітнього процесу, моніторингових досліджень рівня розвитку виховання, пріоритетного спрямування закладу.

Розділ 1.

 Проблема та завдання, над яким працюватиме

Охтирський дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) «Орлятко» у 2019-2020н.р.

 

ПРОБЛЕМА НАД   ЯКОЮ   ПРАЦЮЄ  ДНЗ  у  2019 - 2020 н.р.:

  «Формування первинного цілісного образу навколишнього світу дошкільнят шляхом активної взаємодії з оточуючим соціальним середовищем»

ЗАВДАННЯ НА  2019 – 2020 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

-        Продовжити формувати знання дітей про народні звичаї та традиції через залучення родин вихованців до навчального процесу.

-        Сприяти осучасненню освітнього процесу та організації змістовно насиченого предметно-просторового середовища як засобам професійного розвитку педагогів закладу.

-        Формувати життєвий соціальний досвід дітей шляхом налагодження партнерської взаємодії з дорослими.

-        Забезпечити наступність у роботі закладу та початкової школи в умовах використання основних засад концепції «Нова українська школа»

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

-         Використання інноваційних технологій;

-         Взаємодія з батьками;

-         Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;

-         Блочно-тематичне планування освітнього процесу;

-         Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти

-         Здійснення  моніторингу якості надання освітніх послуг.

 

НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД 2020р.

Мета: Оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників ДНЗ і батьків вихованців

Завдання:

-         Охопити системним оздоровленням  дітей дошкільного закладу  шляхом використання різноманітних засобів та форм загартування.

-         Продовжувати здійснювати соціальний розвиток дітей засобами ігрової діяльності.

-         Продовжувати організовувати самостійну художню діяльность дітей як засіб розвитку творчих здібностей.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

-         оптимізації рухового режиму,

-         розширення та поповнення розвивального середовища ДНЗ відповідно до вимог безпеки,

-         використання ігор з піском та водою,

-         самостійна ігрова та художня діяльність дітей,

 

-         просвіта батьків з питань оздоровлення і розвитку дітей.

 

Розділ 2.

Права та обов'язки здобувачів освіти

Здобувачі освіти мають право на:

·         розвиток, навчання та виховання;

·         індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, методів і засобів навчання;

·         якісні освітні послуги;

·         справедливе та об’єктивне оцінювання результатів розвитку;

·         відзначення успіхів у своїй діяльності;

·         безпечні та нешкідливі умови перебування в закладі;

·         повагу людської гідності;

·         захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

·         участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

·         інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

 

Здобувачі освіти зобов’язані:

·         виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів розвитку, передбачених стандартом освіти - Базовим компонентом дошкільної освіти України;

·         поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

·         відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

·         дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти (Статут Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) «Орлятко»).

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

 

/Згідно з Законом  України «Про освіту», що набрав чинності 28.09.2017 /

 

Розділ 3.

 Умови забезпечення якості

дошкільної освіти в ДНЗ "Орлятко"

1. Кадрове забезпечення

 

Якість надання освітніх послуг передбачає наявність кваліфікованих кадрів. У 2019-2020 н.р. в ДНЗ «Орлятко» працюватимуть відповідно педагогічні працівники та сестра медична:

 

з/п

 

Прізвище, ім’я по-батькові

Посада

 

Освіта

 

Місячне

навантаження

1.

Харченко Тетяна Валентинівна

Директор

Повна вища

1.0

2.

Кисіль Альбіна Сергіївна

Вихователь - методист

Повна вища

1.0

3.

Гнітій Аліна Іванівна

Сестра  мед./старша

Повна вища

1.0

4.

Резніченко Олександра Ігорівна

Інстр. з   фіз.-ри

Базова вища

0.75

5.

Ольвач Олена Григорівна

Керівник музичний

Базова вища

1.0

6.

Масло Людмила  Вікторівна

Вихователь

Базова вища

1.0

7.

Харченко Тетяна Володимирівна

Вихователь

Базова вища

1.0

8.

Лаврушко Тетяна Олександрівна

Вихователь

Базова вища

1.0

9.

Шевченко Надія Іванівна

Вихователь

Базова вища

1.0

10.

Псурцева Людмила Андріївна

Вихователь

Повна вища

1.0

11

Цокур Тетяна Василівна

Вихователь

Базова вища

1.0

12

Панченко Людмила Михайлівна

Вихователь

Повна вища

1.0

13

Міщенко Руслана Олексіївна

Вихователь

Повна вища

1.46

14

Бутко Яна Володимирівна

Вихователь

Повна вища

1.0

15

Касьяненко Тетяна Василівна

Вихователь

Базова вища

1.0

16

Зуза Анна Володимирівна

Вихователь

Базова вища

0,83+0,17

17

Куцай  Альона Костянтинівна

Вихователь

Базова вища

ТН

18

Ков`яр  Тетяна Олександрівна

Вихователь

Базова вища

ДД

19

Шидловська  Світлана Миколаївна

Вихователь

Базова вища

ДД

20

Рогоза Ірина Володимирівна

Вихователь

Базова вища

ДД

21

Вакансія

Практичний  психолог

 

0.5

22

Вакансія (декретне місце)

Вихователь

 

1.0

23

Вакансія

Керівник музичний

 

0.5

 За перспективним планом курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників у 2019-2020 н.р. проходитимуть курсову перепідготовку наступні працівники:

№ з/п

ПІБ педагога

Посада

Освіта

Попередня атестація

Примітка

1.        

Шевченко Надія Іванівна

 

вихователь

Базова вища освіта, 1990р.

 

очно-дистанційна форма

2.        

Цокур Тетяна Василівна

 

вихователь

Базова вища освіта, 1995р.

 

 

очно-дистанційна форма

3.        

Масло Людмила Вікторівна

вихователь

Базова вища освіта, 1989р.

 

 

очно-дистанційна форма

Атестації підлягають такі педагогічні працівники:

№ з/п

ПІБ педагога

Посада

Освіта

Попередня атестація

1.       

Харченко Тетяна Володимирівна

 

вихователь

Базова вища, 2000

2015р.

2.        

Псурцева Людмила Андріївна

 

вихователь

Вища освіта, 2014р.

 

-

3.        

Міщенко  Руслана Олексіївна

вихователь

Вища освіта, 2014р.

 

-

4.        

Кисіль Альбіна Сергіївна

вихователь-методист

Вища освіта, 2011р.

2016р.

5.        

Бутко Яна Володимирівна

вихователь

Вища освіта, 2001

2018р., як інструктор з фізкультури

 

2. Середовище ДНЗ

Потужним чинником дитячого розвитку є соціокультурне оточення. Кожна дитина у своєму розвитку зазнає безсумнівний вплив сім'ї, її побуту, культурних уподобань, форми зайнятості старших і змісту сімейних дозвіль. 

В ДНЗ «Орлятко» велика увага звертається на організацію роботи з батьками вихованців у розрізі вивчення їх національної приналежності, культурних вподобань, залучення до спільного дозвілля з дітьми в ДНЗ, надання практичних порад щодо розвитку та виховання дітей тощо.

Всі педагоги, які працюють з дітьми, розмовляють українською мовою, володіють знаннями про культурну ауру рідного краю, міста, що дає свій відбиток на спілкування з дітьми, організацію освітньої діяльності.

Запланована робота по взаємодії з іншими соціальними закладами:

- ЗЗСО № 4 та 9 як забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти;

- краєзнавчий музей, міська бібліотека тощо - ознайомлення з соціумом;

- Охтирський козацький полк - ознайомлення з рідним краєм, народними традиціями.

Предметно-розвивальне середовище в ДНЗ відповідає вимогам. Створення сприятливого для розвитку оточення  в закладі включає в себе розумну і красиву організацію простору і його елементів: дитячі іграшки, дитячі меблі, дитячі книжки, дитячі малюнки тощо. Дітям доступні всі функціональні елементи простору закладу, що спонукає їх до активної предметно-практичної діяльності, прояву творчості, креативності. В групових кімнатах простір поділено на окремі осередки, які пов’язані між собою. Наповнення осередків перед початком навчального року змінено згідно з віковими особливостями дітей конкретної групи. Пов'язано це з тим, що матеріали, складність та доступність їх утримання повинні відповідати сьогоднішнім закономірностям та особливостям розвитку дітей даного конкретного віку і враховувати ті особливості зон розвитку, які характерні знову ж таки сьогодні кожній окремій дитині.

 

Компоненти розвиваючого предметного середовища в ДНЗ включають не тільки групові приміщення, а й інший функціональний простір - музично-спортивний зал, прогулянкові майданчики, інші структурні компоненти (поляна казок, куточок українського подвір’я, метеомайданчик тощо). 

 

Розділ 4.

 Портрет випускника

1. Показники  компетентності

 

Психофізіологічний розвиток:

•   має зрілі мозкові структури та функції;

•   характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи;

•   проявляє достатню рухову активність;

•   проявляє умілість рук, практичну вправність;

•   здорова, не має хронічних хвороб;

•   володіє основними гігієнічними навичками;

•   знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим відрізняється від представників протилежної статі;

•   володіє основами безпеки життєдіяльності;

•   працездатна, втомлюється лише після чималого навантаження;

•   користується як провідною правою/лівою рукою;

•   не заїкається і не має інших невротичних проявів.

 

Інтелектуальний розвиток:

•      володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;

•      уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого;

•      диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну, тактильну);

•      здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;

•      усвідомлює основні зв’язки між явищами;

•      має розвинене логічне запам’ятовування - добре запам’ятовує і відтворює;

•      встановлює логічну послідовність подій;

•      відтворює зразок на вимогу;

•      робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;

•      розрізняє звуки мовлення, співвідносить їх з буквами, синтезує звуки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення;

•      диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші зміни цифрових рядів;

•      розрізняє реальне і уявне, зовнішнє і внутрішнє;

•      знайома з деякими основами початкових наукових знань.

 

Мотиваційний розвиток:

•      хоче йти до школи;

•      вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна мотивація;

•      може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;

•      має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;

•      свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;

•      зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;

•      у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самостверджується;

•      має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

 

Емоційний розвиток:

•   переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;

•   сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх впливів, чутлива до нього;

•   знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, тональністю голосу;

•   адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;

•   утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;

•   чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших;

•   оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформоване почуття гумору;

•   володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально прийнятний спосіб.

 

Розвиток вольової сфери:

•   свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;

•   концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;

•   мобілізує себе на виконання завдання;

•   розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;

•   звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;

•   конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;

•   доводить розпочате до кінця;

•   може відстояти власну точку зору;

•   визнає свої помилки;

•   дотримується своїх обіцянок.

 

Соціальний розвиток:

•   приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість;

•   відкрита контактам, комунікабельна;

•   прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів;

•   уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;

•   узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;

•   реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;

•   намагається уникати конфліктів, мирно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;

•   орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;

•   усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної поведінки;

•   володіє більш-менш адекватною самооцінкою;

•   поважає себе та інших;

•          має сформований абрис дитячого світогляду, елементарну систему ставлень

 

2. Наступність ДНЗ та ЗСО

Випускники ДНЗ «Орлятко» в подальшому мають змогу за місцем проживання навчатися в закладах загальної середньої освіти № 4 та № 9.

Між вищевказаними ЗЗСО та ДНЗ «Орлятко» укладено угоди про співпрацю та складено плани наступності на навчальний рік, які схвалено педагогічною радою закладу. Директор (завідувач) ДНЗ «Орлятко» затвердила плани, директори  закладів загальної середньої освіти погодили їх.

Планами наступності передбачено зміст роботи на навчальний рік за такими напрямками роботи як:

1.      Робота з кадрами (спільні заходи, консультування, робота веб-сайту тощо)

2.      Робота з батьками (конкурси, виставки, спільні батьківські збори, засідання батьківського комітету, дні відкритих дверей, зустрічей з цікавими людьми, народними умільцями, концерти, свята, фестивалі, пам’ятки-поради, консультації,  робота веб-сайту тощо)

3.      Робота з дітьми (екскурсії, читання художньої літератури про школу; бесіди з дошкільниками про навчання в школі; надання інформації про життя дітей-школярів через спостереження за їх діяльністю, бесіди, міні-заняття тощо)

4.      Робота психолога (проведення моніторингу рівня сформованості життєвої компетентності згідно з вимогами освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти України дітей старшого дошкільного віку, психолого-педагогічного консиліуму в групах дітей старшого дошкільного віку з питання готовності дітей до навчання в школі, моніторингу успішності випускників ДНЗ тощо)

 

5.      Управлінська діяльність (забезпечення наступності в роботі дитячого садка та школи, як умови розвитку індивідуальності від 3-7 років, виконання плану наступності  ДНЗ «Орлятко» тощо)

Розділ 5.

Планування освітньої діяльності ДНЗ "Орлятко"

у 2019-2020 навчальному році

1. Навчальне навантаження

 

При визначенні навчального навантаження в ДНЗ «Орлятко» було враховано Наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 20.04.2015  № 446. Згідно з цим нормативним документом було складено перелік форм роботи з дітьми, що не виходить за визначені ним межі навчального навантаження.

 

 

Вік дітей

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень

Група раннього віку  «Колобочки»

(від 2 до 3 років)

Заняття «Ознайомлення із соціумом»

1

Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям»

1

Заняття «Сенсорний розвиток»

2 (1 тематичне, 1 комплексне)

Заняття «Розвиток мовлення»

2 (1 тематичне, 1 комплексне з худ. літературою)

Заняття «Образотворча діяльність»

2

Заняття «Музична діяльність»

2

Заняття «Фізичний розвиток»

2

Фізкультурний комплекс (на свіжому повітрі)

3

Група молодшого дошкільного віку  «Казка»

(від 3 до 4 років)

 

Заняття «Ознайомлення із соціумом»

2 (1 тематичне, 1 інтегроване)

Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям»

1

Заняття «Логіко-математичний розвиток»

1

Заняття «Розвиток мовлення»

3 (1 тематичне, 1 комплексне з худ. літературою, 1 інтегроване)

Заняття «Образотворча діяльність»

2

Заняття «Музична діяльність»

2

Заняття «Фізичний розвиток»

2

Фізкультурний комплекс (на свіжому повітрі)

3

Гурток «Кольорові фантазії»

1

Група молодшого дошкільного віку  «Дзвіночки»

(від 4 до 5 років)

 

Заняття «Ознайомлення із соціумом»

2 (1 тематичне, 1 інтегроване)

Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям»

1

Заняття «Логіко-математичний розвиток»

1

Заняття «Розвиток мовлення»

3 (1 тематичне, 1 комплексне з худ. літературою, 1 інтегроване)

Заняття «Образотворча діяльність»

3 (2 тематичних, 1 інтегроване)

Заняття «Музична діяльність»

2

Заняття «Фізичний розвиток»

2

Прогулянка-похід

1

Фізкультурний комплекс (на свіжому повітрі)

2

Гурток «Оберіг»

1

Групи старшого дошкільного віку

«Веселка», «Калинка»

(від 5 до 6 (7) років)

Заняття «Ознайомлення із соціумом»

3 (1 тематичне, 1 інтегроване, 1 комплексне)

Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям»

1

Заняття «Логіко-математичний розвиток»

1

Заняття «Розвиток мовлення»

3 (1 тематичне, 1 комплексне з худ. літературою, 1 інтегроване)

Заняття «Образотворча діяльність»

3 (2 тематичних, 1 інтегроване)

Заняття «Музична діяльність»

2

Заняття «Фізичний розвиток»

2

Прогулянка-похід

1

Фізкультурний комплекс (на свіжому повітрі)

2

Гурток «Умки»

1

Гурток «Вишиванки»

1

Гурток «Танцюймо разом»

1

Гурток «Пластичний балет»

1

Гурток «Цікаві шашки»

1

Група компенсуючого типу «Барвінок»

Заняття «Ознайомлення із соціумом»

2 (1 тематичне, 1 інтегроване)

Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям»

1

Заняття «Логіко-математичний розвиток»

1

Заняття «Розвиток мовлення»

3 (1 тематичне, 1 комплексне з худ. літературою, 1 інтегроване)

Заняття «Образотворча діяльність»

3 (2 тематичних, 1 інтегроване)

Заняття «Музична діяльність»

2

Заняття «Фізичний розвиток»

2

Прогулянка-похід

1

Фізкультурний комплекс (на свіжому повітрі)

2

 2. Планування роботи

При організації роботи ДНЗ «Орлятко» всі працівники керуються планом роботи закладу на 2019/2020 навчальний рік, який розглядається на педагогічній раді та схвалюється нею, затверджується керівником закладу.

Форма планування освітньої діяльності - за освітніми лініями (Базовий компонент дошкільної освіти України).

Вихователі планують роботу з дітьми використовуючи 2 види планів: перспективний та календарний. Кожна група планує роботу з дітьми враховуючи їх вікові особливості та завдання програм «Я у Світі» (групи «Колобочки», «Веселка», «Барвінок») та «Впевнений старт» (групи «Казка», «Калинка», «Дзвіночки»)

Перспективний план розробляється на 2 тижні/ 1 місяць наперед. В ньому зазначається:

- тема блоку та теми тижнів;

-  мета освітньої діляльності за темою блоку (на місяць);

- комплекси вправ ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну;

- орієнтовний розподіл занять на тиждень;

- робота з батьками на місяць;

- потижневий розподіл форм та методів роботи з дітьми за освітніми лініями (при плануванні визначаються теми  днів згідно з темою тижня);

- примітка для зазначення змін у плануванні тощо.

Перспективні плани ДНЗ «Орлятко» мають систему умовних позначок для зручності планування, які зазначені на зворотному боці плану.

Календарні плани складаються вихователями на свою зміну (І чи ІІ половину дня). У цих планах зазначаються:

- тема блоку/тижня/дня;

- дата;

- І чи ІІ половиня дня;

- форми та методи роботи визначені перспективним планом роботи у поширеному вигляді в порядку проведення;

- освітня лінія на полях проти зазначених форми чи методу роботи.

 

Музичний керівник планує роботу за перспективно-календарним планом, в якому містяться дата, вид заняття, види музичної діяльності на занятті, етапи вивчення музичного репертуару. Кожна група має власний план музичного розвитку дітей. Плани складаються музичним керівником на місяць вперед.

 

Інструктор з фізкультури планує роботу за декількома планами:

перспективним, в якому зазначено всі основні рухи, якими повинні оволодіти діти за рік з визначеними термінами їх вивчення, розвитку та вдосконалення;

перспективним, в якому зазначено всі рухливі ігри, якібудуть використовуватися протягом року для конкретної групи із зазначеними термінами використання;

Ці плани складаються інстрктором з фізкультури на рік.

календарним, в якому міститься конспект заняття у формі таблиці, що визначає послідовність фізичної діяльності на занятті з визначеними термінами роботи над кнкретним рухом, грую тощо. Ці плани складаються інстрктором з фізкультури на місяць вперед.

Форма написання планів затверджено педагогічною радою №1 від 28.08.2019р.

Музичний керівник та інструктор з фізкультури складають перспективні плани свят та розваг на рік, які затверджуються директором (завідувачем) закладу.

Перспективні плани роботи з дітьми, перспективно-календарний план музичного розвитку та календарний план фізичного розвитку погоджується вихователем-методистом кожного місяця.

 

3. Планування роботи з батьками

Протягом 2019-2020н.р. в закладі діє перспективний план роботи з батьками, для батьків вихованців всіх вікових груп. План розглядається на педагогічній раді як додаток до річного плану та схвалюється до використання. Планом визначено форми роботи з батьками згідно з планом роботи ДНЗ «Орлятко» на 2019-2020 навчальний рік. Відповідно до загального плану роботи з батьками вихователі  складають план роботи з батьками для кожної вікової групи на рік та затверджуються директором (завідувачем) ДНЗ.

 

Щомісяця у пірспективному плані роботи з дітьми вихователі зазаначають форми роботи з батьками на вказаний місяць відповідно до складаного плану на рік у відповідній графі. Таким чином плануючи роботу з батьками вихователі здійснюють її систематично та у повному обсязі.

 Розділ 6.

Особливості організації освітнього процесу

1. Профільне спрямування

Кожна група дітей дошкільного віку має профільне спрямування:

Група «Казка» (5-й рік життя) – пізнавальне спрямування;

Група «Дзвіночки» (6-й рік життя) – козацька педагогіка;

Група «Калинка» (6-й рік життя) – фольклорно-літературне спрямування;

Група «Веселка» (4-й рік життя) – художньо-творче спрямування;

 

Група «Барвінок» (група компенсуючого типу) – фізкультурно-оздоровче спрямування.

2. Гурткова робота

 

№ з/п

Назва гуртка

Керівник

Кількість дітей

Місце проведення

Час проведення

1.         

«Пластичний балет»

(спортивний)

Інструктор з фізкультури

Резніченко О.І.

10

(6-й р.ж)

Музично-спортивна зала

Щопонеділка

15.40-16.00

2.         

«Танцюємо разом» (хореографічний)

Музичний керівник

Ольвач О.Г.

12

(6-й р.ж.)

Музично-спортивна зала

Щоп’ятниці

15.40-16.00

3.         

«Веселі музики» (музичний)

Музичний керівник

Павленко А.П.

12

(6-й р.ж.)

Музично-спортивна зала

Щовівторка

15.40-16.00

4.         

«Оберіг»

(флоромозаїка)

 

Вихователь

Касьяненко Т.В.

12

(5-й р.ж.)

Групова кімната групи «Казка»

Середа (2 рази на місяць)

15.40-16.00

5.         

«Вишиванки»

(художньо-творчий)

 

Вихователь Панченко Л.М.

 

10

(6-й р.ж.)

Групова кімната групи «Калинка»

Середа

(2 рази на місяць)

15.40-16.00

6.         

«Кольорові фантазії» (художньо-творчий)

Вихователь

Бутко Я.В.

10

(4-й р.ж.)

Групова кімната групи «Веселка»

Вівторок

(2 рази на місяць)

15.40-16.00

 

 3. Використання інноваційних методик та технологій

У 2019-2020 навчальному році ДНЗ «Орлятко» є базовим з питання «Впровадження  інноваційних технологій в освітній процес». Роботу з цього питання регламентує план роботи, який реалізовує завдання плану роботи закладу на 2019-2020 н.р. з питання вивчення та впровадження інноваційних методик та технологій в роботу з дітьми. Планом роботи передбачено форми роботи з дітьми, кадрами та батьками, підвищення рівня навчально-методичного забезпечення.

У 2019-2020 навчальному році заклад буде працювати над вивченням та впровадженням таких інноваційних методик та технологій:

- «Логічні блоки З.Дьєнеша» - Масло Л.В., Цокур Т.В., Харченко Т.В., Зуза А.В.;

- «Кольорові палички Дж. Кюізенера» - Лаврушко Т.О., Панченко Л.М.;

- «Казкові лабіринти гри» В.Воскобовича - Шевченко Н.І., Міщенко Р.О.;

- «Ігри Нікітіних» - Псурцева Л.А.;

- «Мнемотехніка» Г.Чепурного - всі педагоги дошкільних груп;

- Психолого-педагогічне проектування - Міщенко Р.О., Псурцева Л.А., Цокур Т.В., Шевченко Н.В.;

- ТРВЗ - Цокур Т.В., Панченко Л.М., Шевченко Н.І.;

- Методика Л.Шелестової - Цокур Т.В., Псурцева Л.А.;

- Методика В.Єфименка - Резніченко О.І..

 

4. Робота групи компенсуючого типу

В ДНЗ «Орлятко» протягом року буде працювати група компенсуючого типу (санаторна) для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та  після виліковування від туберкульозу (з малими та загасаючими формами туберкульозу) «Барвінок». Головним завданням роботи групи є оздоровлення та повноцінний розвиток дітей дошкільного віку. Для зарахування у групу компенсуючого типу враховуються такі фактори:

- показання лікаря фтизіатра;

- вік дітей від 3-х до 6 (7) років.

Група є різновіковою, вміщає лише 15 місць.

Профільне спрямування групи - фізкультурно-оздоровче, тому вся робота вихователів організовується через реалізацію та інтеграцію завдань Базового компонента дошкільної освіти, освітньої лінії «Особистість дитини».

 

Харчування для дітей групи підсилене та фінансується з місцевого бюджету (безкоштовне для батьків вихованців). 

 

Розділ 7.

Моніторинг якості наданих освітніх послуг

У 2019-2020 навчальному році у закладі буде здійснюватись моніторинг життєвої компетентності дітей раннього та дошкільного віку за різними формами дослідження:

-        Оцінювання рівня розвитку дітей раннього віку за допомогою карток нервово-психічного розвитку;

-        Моніторинг основних компетенцій дітей молодшого дошкільного віку за Програмою «Я у Світі» (за авторською моделлю ДНЗ затвердженою педагогічною радою 31.08.2015р. (протокол №2) використовуючи інструментарій, затверджений педагогічною радою 11.12.2015р. (протокол №2), розроблений педагогами ДНЗ);

 

-        Оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі (Лист МОН України «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» від 06.11.2015р. №1/9 - 535)

 

Розділ 8.

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

У 2019-2020 навчальному році Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Орлятко» в  організації освітньої діяльності керуватиметься головними засадами державного стандарту - Базового компоненту дошкільної освіти України та чинними програмами:

комплексними: Програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі»/ Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. [та ін..]; наук. кер. О.Л. Кононко. - Київ: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2019 (групи «Колобочки» (3-й рік життя), «Веселка» (4-й рік життя), «Барвінок» (компенсуючого типу);

Освітньою програмою «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / [Н. В. Гавриш, Т.В. Панасюк, Т.О. Піроженко, О.С. Рогозянський, О.Ю. Хартман, А.С. Шевчук]; За заг. наук. ред.. Т.О. Піроженко. - К.: Українська академія дитинства, 2017   (групи «Веселка» (6-й рік життя), «Калинка» (6-й рік життя), «Казка» (5-й рік життя), організація соціально-педагогічного патронату для дітей старшого дошкільного віку).

парціальними: 

Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» / Л.В. Лохвицька. - Тернопіль: Мандрівець, 2014р. (освітня лінія «Дитина в соціумі»)

Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»/ М.М. Єфименко. - Тернопіль: Мандрівець, 2014р.  (заняття з фізичного розвитку дітей молошого дошкільного віку);

Єфименко М. М., Мельніченко Ю. В. Програма з фізкультурно-корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за авторською естетико-оздоровчою системою «Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)» / М. М. Єфименко, Ю. В. Мельніченко. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. (гурток «Пластичний балет»);

Дитяча хореографія: навч.-метод. посібник / А.С. Шевчук. 3-тє вид., зі змін. та доповн. - Тернопіль: Мандрівець, 2016р.   (гурток «Танцюймо разом»);

«Україна - моя Батьківщина». Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку/ О.М. Каплуновська, І.І. Кичата, Ю.М. Палець; за наук. ред. О.Д. Рейпольської. - Тернопіль: Мандрівець, 2016р.    (профільне спрямування закладу);

«Грайлик». Парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі/ О.М. Березіна, О.З. Гніровська, Т.А. Линник. - Тернопіль: Мандрівець, 2014р.  (організація театралізованої діяльності).

 

авторськими:

Програма та методичні рекомендації «Кольорові фантазії» / Л.А. Псурцева (гурток «Кольорові фантазії»);

Програма та методичні рекомендації «Інтелектуальна мозаїка» / С.М. Маринченко (гурток «Умки»);

Програма та методичні рекомендації «Вишиванки» / С.М. Шидловська (гурток «Вишиванки»);

 

Програма та методичні рекомендації «Оберіг» / Н.І. Шевченко (гурток «Оберіг»).

 

 

 

 

 

 

 

 Друк  E-mail

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Яндекс.Метрика