Шановні батьки! В розпалі літо. Час оздоровлення, веселих розваг, ігор з водою тощо. Попіклуйтесь про безпеку вашої дитини влітку. Ознайомтесь з порадами, які ми підготували для вас на сторінці "Для вас, батьки"

Формування логіко-математичної компетентності дошкільників в умовах використання ігор з логічними блоками Дьєнеша

Матеріали з досвіду роботи вихователя Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Орлятко" Цокур Тетяни Василівни 

 

Затверджено педагогічною радою Протокол № 2 від 10 грудня 2014р.

 

 

 

ОПИС ДОСВІДУ

 

"Знайте, що примусове навчання даремне, зробіть його привабливим"

 

Одним з найголовніших завдань дошкільної освіти є підготовка підростаючого покоління до активного життя в умовах постійних змін соціуму. Розвиток суспільства має динамічний характер, тому є потреба у передачі дітям таких знань та виховних якостей, які дозволять їм успішно адаптуватися до змін. Логіко-математичний розвиток дитини якнайкраще реалізовує це завдання, але, аналізуючи рівень розвитку логічного мислення у дітей, маємо низький результат. Це пояснюється організацією лише предметних занять, на яких інколи сухо та монотонно пояснюється те чи інше поняття. Психологами було доведено, що дитина краще запам’ятовує матеріал через гру ніж через показ вихователя. Пошук ефективних дидактичних засобів логіко-математичного розвитку дошкільників є невід’ємною частиною реалізації поставленого завдання.

Навички та вміння, здобуті в дошкільному віці, слугують фундаментом для отримання знань та розвитку здібностей в школі. Дитині, яка успішно оволоділа прийомами логічного мислення та здійснення математичних операцій, краще буде вдаватися навчання - вирішення задач, виконання вправ, здатність «діяти в умі». Крім того, дитина стане більш уважною, навчиться мислити ясно та чітко, зуміє при необхідності сконцентруватися, переконати інших у своїй правоті. Якщо легко вчитися, навчання – це радість та задоволення від успіху.

Актуальність цього досвіду обумовлена недостатнім рівнем логіко-математичного розвитку вихованців ДНЗ та зацікавленість педагогів у пошуку сучасних інноваційних підходів до формування компетентності дошкільника.

Отже, однією з найбільш важливих завдань вихователя та батьків - розвинути в дитини інтерес до математики в дошкільному віці. Залучення до цього предмету в ігровий і цікавій формі допоможе дитині в подальшому швидше і легше засвоювати шкільну програму.

Визначеною проблемою займалися представники різних напрямків науки: Сократ, Арістотель, Декарт, Гегель, М.Монтесорі, Ж.Піаже, П.П.Блонський, Л.С.Виготський Д.Б.Ельконін, Л.М.Фрідман та інші. Вони окреслили основний перелік понять, що потребують  чіткого визначення.

Формування елементарних математичних уявлень є засобом розумового розвитку дитини, її пізнавальних здатностей.

Поняття «Розвиток математичних здібностей» є досить складним, комплексним і багатоаспектним. Воно складається з взаємозалежних і взаємообумовлених уявлень про простір, форму, величину, час, кількість, їх властивості і відносини, які необхідні для формування у дитини «життєвих» і «наукових» понять.

Здібності не є чимось раз і назавжди зумовленим, вони формуються і розвиваються в процесі навчання, в процесі вправ, оволодіння відповідною діяльністю, тому потрібно формувати, розвивати, виховувати, удосконалювати здібності дітей і не можна наперед точно передбачати як далеко може піти цей розвиток.

Під математичним розвитком дошкільнят розуміються якісні зміни пізнавальної діяльності дитини, які відбуваються в результаті формування елементарних математичних уявлень і пов'язаних з ними логічних операцій. Математичний розвиток - значущий компонент у формуванні «картини світу» дитини.

Говорячи про математичні здібності як особливості розумової діяльності, слід перш за все вказати на декілька поширених серед педагогів помилок.

По-перше, багато хто вважає, що математичні здібності полягають перш за все в здібностях до швидкого і точного обчислення. Насправді обчислювальні здібності далеко не завжди пов'язані з формуванням достовірно математичних (творчих) здібностей. По-друге, багато хто думає, що здатні до математики діти відрізняються хорошою пам'яттю на цифри, числа. Проте, як зазначає академік А. Н. Колмогоров, успіх в математиці менше за все завдяки здатності швидко і міцно запам'ятовувати велику кількість фактів, цифр.

Крутецький В.А. в книзі «Психологія математичних здібностей дошкільнят» розрізняє дев'ять здібностей (компонентів математичних здібностей):

1) Здібність до формалізації математичного матеріалу, до відділення форми від змісту, абстрагування від конкретних кількісних відносин і просторових форм і оперування формальними структурами, структурами відносин і зв'язків;

2) Здатність узагальнювати математичний матеріал, виокремлювати головне, відволікаючись від несуттєвого, бачити загальне в зовні різному;

3) Здатність до оперування числовою і знаковою символікою;

4) Здібність до «послідовного, правильно розчленованого логічного міркування», пов'язаного з потребою в доказах, обгрунтуванні, висновках;

5) Здатність скорочувати процес міркування, мислити згорнутими структурами;

6) Здібність до оборотності розумового процесу (до переходу з прямого на зворотний хід думки);

7) Гнучкість мислення, здатність до перемикання від однієї розумової операції до іншої, свобода від впливу шаблонів і трафаретів;

8) Математична пам'ять. Можна припустити, що її характерні особливості також витікають з особливостей математичної науки, що це пам'ять на узагальнення, формалізовані структури, логічні схеми;

9) Здатність до просторових уявлень, яка прямим чином пов'язана з наявністю такої галузі математики як геометрія.

Одним з головних є поняття «логічне мислення», яке є видом «мислення» та в словнику психологічних понять визначене як «вид мислення, сутність якого полягає в оперуванні поняттями та судженнями з використанням законів логіки».

Проблема логічного мислення отримала широке відображення в психолого-педагогічній літературі. Опубліковані наукові дослідження, що відображають визначену проблему, де теоретично обгрунтована можливість та необхідність розвитку логічного мислення дитини та визначені шляхи реалізації завдань. Але вікові межі початку формування логічного мислення чітко не визначені.

Логічне мислення включає в себе ряд компонентів:

-     вміння визначати склад, струтуру та організацію елементів та частин цілого і орієнтуватися на суттєві ознаки об’єктів та явищ;

-     вміння визначати взаємозв’язок предмета та об’єктів, бачити їх зміни в часі;

-     уміння підкорюватися законам логіки, виводити на їх основі закономірності та тенденції розвитку, будувати гіпотези та доводити їх;

-     вміння здійснювати логічні операції, осмислено аргументуючи їх.

Основні логічні операції, якими повинні оволодіти діти за дошкільний період життя, на наш погляд є:

Порівняння – відносно проста логічна операція, яка базуєтьтся на встановленні схожесті чи відмінності предметів за ознаками.

Аналіз – Логічний прийом, що заключається в поділі предмета на окремі частини. Аналіз проводиться для виокремлення ознак, що характеризують предмет чи групу предметів.

Синтез характеризується як поєднання частин предмета в єдине ціле з урахуванням їх правильного розміщення в предметі.

Впорядкованість дій – логічний прийом, що формує навички послідовності дій.

Класифікація – більш складна логічна операція: розподіл предметів за групами (класам) на основі спільних ознак. Ця навичка корисна для вирішення багатьох проблем, пов’язаних із запам’ятовуванням, для розвитку творчого мислення. Класифікація включає 2 логічних дії: виділення спільної ознаки, поділ на групи на основі виділених ознак.

Новизна досвіду полягає у створенні системи логіко-математичних занять, різних за типами, видами та формою організації, на яких за допомогою ігор з логічними блоками З. Дьєнеша вихователь формує логіко-математичну компетентність дошкільників.

Провідна педагогічна ідея досвіду в тому, щоб створити необхідні психолого-педагогічні умови, що сприятимуть формуванню логіко-математичної компетентності дошкільників; реалізація завдань Базового компонента дошкільної освіти та Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» через використання інноваційних методик.

Всю сукупність методик з формування логіко-математичного розвитку дітей можна поділити на дві групи: класичні методики для формування логіко-математичного мислення дітей, що використовууються зазвичай в дошкільних навчальних закладах, та  методики інтелектуального розвитку, що базуються на тренінгах, вправлянні, та сприяють комплексному розвитку мислення дітей.

Інноваційна методика З. Дьєнеша відноситься до другої групи та покликана формувати логіко-математичні знання дітей через ігри та вправи зі спецальними логічними блоками. Завдяки їй стало можливим давати матеріал дітям в грі та через практичні дії.

Робота з формування логіко-математичної компетентності через використання інновації З.Дьєнеша була поділена на декілька етапів:

І. Початковий етап (констатуючий) – моніторинг рівня розвитку логіко-математичної компетентності дітей та розгляд шляхів подолання виявлених проблем

ІІ. Основний етап (формуючий) –  безпосередня робота з дітьми, апробація методів та пийомів інновації, адаптування їх до умов конкретного закладу, групи, розробка системи роботи, власні напрацювання.

ІІІ. Підсумковий етап (контрольний) – виявлення змін засобами моніторингу, формулювання висновків.

На початковому етапі, з метою визначення впливу логічних блоків Дьєнеша на логіко-математичний розвиток дітей у групах дітей старшого дошкільного віку нами було проведено діагностування (монітоирнг логіко-математичного розвитку дітей). Завдання діагностики було виявлення рівня успішності впливу логічних блоків на розвиток дітей в групах старшого дошкільного віку через порівняння контрольних результатів групи, в якій використовувалась, та групи, де не застосовувалась інновація. В ході дослідження дітям було запропоновано вирішити такі завдання:

-     виділити ознаки предмета;

-     об’єднати предмети за виділеними ознаками;

-     знайти предмет за декількома ознаками;

-     класифікувати предмети;

-     викласти об’єкт за зразком.

Та на початковому етапі було отримано досить низький результат в обох групах, що видно з порівняльної таблиці (додаток 1):

-     в першій групі: на низькому рівні 42% дітей, на середньому – 50%, на високому - 8%;

-     в другій групі: на низькому рівні 38% дітей, на середньому – 51%, на високому -11%.

Аналізуючи отримані результати, було зроблено висновок, що у дітей недостатній рівень сформованості логіко-математичних знань та вмінь, половина дітей мають середній рівень, лише 10% - високий. Тому для вирішення цієї проблеми було визначено використовувати логічні блоки З.Дьєнеша. Зміст інновації  полягає в тому, що математичні знання діти отримують граючи.

Інноваційна методика Дьєнеша передбачає використання різного матеріалу для роботи з дітьми: логічні блоки, альбоми зі схемами для викладання, комплекс дидактичних ігор з використанням блоків, карток та різних схем тощо.

Для початку роботи за цією методикою мною було придбано набори логічних блоків, що складаються із 48 геометричних фігур, що вирізняються кольором (трьох кольорів), формою (круги, квадрати, трикутники, прямокутники), розміром (великі – малі фігури). Вони моють об’ємний вигляд. Для використання в деяких дидактичних вправах та завданнях, особливо дітям раннього віку було важко зорієнтуватись. Тому Цокур Т.В. виготовила площинні фігури за тими ж параметрами (кольором, формою, розміром) спочатку картону. Але картонні блоки дуже швидко втрачали вигляд, псувалися. Пізніше, для виготовлення площинних блоків вихователь почала викоритовувати пластик, лінолеум та кольорову  плівку (додаток 2).

Робота з логічними блоками вимагає використання допоміжного матеріалу, наприклад, схеми для викладання різних об’єктів, ілюстрації, різні об’єкти для ігор, картки з позначенням властивостей предметів тощо. На початку роботи вихователя функції допоміжного матеріалу виконувати спеціальні альбоми (додаток 3).

Але працюючи за різними темами блочно-тематичного планування ДНЗ, Тетяна Василівна поступово виготовляла інші схеми та об’єкти. Наприклад: для дітей раннього віку використовуючи логічні блоки важко викладати малюнок за зразком, краще використовувати накладання на готовий малюнок, об’єкти якого відповідають розмірам блоків; зайві малюнки (які є у схемах альбомів) відволікають дитячу увагу; тому вона виготовила підбірку готових схем для накладання дітьми раннього віку (додаток 4).

Ознайомившись зі змістом альбомів, дидактичних ігор, вправ, завдань та методичних рекомендацій до використання логічних блоків, розроблених самим Дьєнешом, Цокур Т.В. дійшла висновку, що весь матеріал можна систематизувати та використовувати постійно в роботі. Для цього вона поділила матеріал за віковими можливостями дітей від раннього да старшого дошкільного віку, орієнтуючись на реалізацію завданнь Базового компонента дошкільної освіти України та Програми «Я у Світі». Проаналізувавши складність завдань та теми блочно-тематичного планування,  склала орієнтовне планування ігор, вправ та завдань на рік за принципом поступового ускладнення.

Отриманий орієнтовний розподіл видів діяльності та завдань з логічними блоками Дьєнеша містить види діяльності, інструкції до дій дітей, мету, завдання та матеріал необхідний для виконання запланованої діяльності. Цей матеріал дуже зручно використовувати при плануванні вихователем роботи з логіко-математичного розвитку дітей (занять, міні-занять, індивідуальної роботи) (додаток 5).

Починала Тетяна Василівна зі звичайного знайомства з логічними блоками. Основною формою пізнавальної діяльності для дітей раннього віку є наочно-маніпулятивна гра. Малюки, граючи, маніпулюють різними предметами, практично співвідносять їх за розміром і формою. Тому вихователь викладала набори блоків, а діти грали з ними. В таких іграх вона коментувала дії дітей, використовуючи слова, що позначають колір, форму, розмір предметів, їх кількість і просторове розташування.

Найперше, що засвоїли діти, це найпростіші геометричні форми та кольори (синій жовтий та червоний), поняття «великий-маленький», «товстий-тонкий». Аналізуючи фігури за однією з ознак діти навчилися визначати подібні фігури та відмінні.

Для дітей раннього віку  одним з найцікавіших завдань було накладати відповідні логічні блоки на зразок  (схему) за альбомами та схемами, які вихователь створила власноруч. Їм дуже цікаво створювати малюнок зі звичайних фігурок, який перетворюється в знайомий яскравий образ.

 

Завдання відтворювального характеру за розподілом чергуються з творчими, наприклад: викласти доріжку з однакових фігур, знайти фігури, які за формою схожі на вказані овочі (морквинка – трикутник, капуста – кружечок тощо).

 

З допомогою завдань розкласти фігури за розміром, формою чи кольором у дітей формується вміння групувати предмети за певною ознакою, двома ознаками.

Ігри з логічними блоками можна розглядати як конструювання з набору різних фігур. Тетяна Василівна пропонує розвивати уяву та образне мислення з допомогою творчих завдань, наприклад, «посадити квіти» на різні клумби за розміром (кольором), побудувати «поїзд» з прямокутних блоків, прикрасити  «торт»  «цукатами» тощо.

 

На кінець року, за умови систематичної роботи, діти зможуть виділяти ознаки площинних блоків, знаходити блок серез декількох за однією та двома ознаками, знаходити та накладати блок на його зображення, групувати блоки за певною ознакою, викладати блоки в певному порядку за зразком вихователя, знаходити таку саму фігуру  тощо.

 

Мислення дітей молодшого дошкільного віку дозволяє їм називати знайомі речі, виділяти ті окремі ознаки предметів, на які раніше звертали його увагу дорослі. Діти, граючи з логічними блоками, використовують картки із значенням кольору, форми, розміру, але характерними для їх мислення залишаються практичні дії руками, які поступово переходять у спроби уявити те, чого ніколи не бачили.

Формуванню у дітей молодшого дошкільного віку логіко-математичних уявлень сприяє використання різноманітних дидактичних ігор, зокрема з логічними блоками З.Дьєнеша. Такі ігри сприяють розвитку сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, розвитку творчих здібностей та спрямовані на розумовий розвиток дошкільника в цілому.

  Складаючи орієнтовний план, вихователь дійшла висновку , що за деякими темами блочно-тематичного планування готового матеріалу не існує. Тому вона виготовила ряд ігор:

-         На закріплення знань про фігури, їх колір, та розмір «Знайди на дотик», «Товстий-тонкий», «Доріжка до дитячого садка», «Добери подарунок», «Будинок»;

-         На розвиток уяви «Килимок», «Маски», «Артисти театру – звірі»;

-         На розвиток асоціативного мислення «Облаштуй кімнату», «Парк»;

На розвиток просторових уявлень «Склади казку», «Виклади сюжет» (додаток 6).

При організації сучасного заняття з логіко-математичного розвитку доцільно використовувати різні цікаві дітям активні форми роботи, що сприятимуть невимушеності подачі знань та самостійності їх здобуття дітьми. Для мене ігри з логічними  блоками стали помічником на заняттях з логіко-математичного розвитку, бо з їх допомогою можна дати майже всі математичні поняття, вигадати логічне завдання та повправляти дітей у застосуванні набутих знань (додаток 8).

Найбільш продуктивним для збагачення дітей дошкільного віку елементарними логіко-математичними уявленнями є їх самостійна діяльність, яку стимулює бажання самої дитини. Для цього в пізнавальному осередку груп розміщені і набори логічних блоків і деякі дидактичні ігри з ними. В цей осередок викладаються ігри з завданнями, що відповідають отриманим знанням дітей, тому вони змінюються, поповнюються (додаток 9).

Пропрацювавши таким чином рік та побачивши досить високів показники знань та вмінь дітей, було прийнято рішення про апробацію цього матеріалу. Апробацію було проведено в групах «Колобочки» (ранній вік), «Казка» (молодший дошкільний вік) та «Дзвіночки» (старший дошкільний вік). Охопивши всі вікові категорії дітей, ми отримали широку картину результативності матеріалу. Провівши апробацію з 1 вересня по 1 грудня 2014р., колегами були зроблені наступні висновки:

-         Система зручна для використання при плануванні роботи з дітьми;

-         Підбір ігор зроблено з поступовим ускладненням;

-         Діти зацікавлені діяльністю, краще засвоюють операції з множинами, величинами, фігурами, виробляють навички орієнтації у просторі, лічби тощо;

-         Використані власні ігри, схеми зрозумілі дітям, зручні у використанні, мають розвивальний характер.

Для перевірки результативності проведеної роботи та рівня знань дітей, Тетяна Василівна склала декілька таблиць моніторингових досліджень. Моніторинг було проведено в кожній групі, яка проводила апробацію на початку та в кінці року. Порівнюючи результати двох досліджень (початкового та кінцевого) маємо чітке уявлення про доцільність використання інновації (додаток 10).

 

ВИСНОВКИ

Підбиваючи підсумки роботи з впровадження інноваційної методики З.Дьєнеша, можемо стверджувати, що нам вдалося досягти позитивного впливу на логіко-математичний розвиток дітей раннього та дошкільного віку. Показником цього є показники моніторингових досліджень проведених на прикінці навчального року.

Дошкільники добре володіють знаннями про колір, розмір, форму, товщину предмета, вміють знаходити його за декількома ознаками, в тому числі і заперечного характеру, мають навички рахунку та обчислення тощо. Поряд з цим в дітей розвинені психічні процеси - мислення, пам’ять, увага, уява. Вони аналізують, видяляють головне, вміють складати та читати схеми. Старші дошкільники здатні до логічних операцій та успішно їх здійснюють.

 

Набуті вміння надалі дадуть дітям змогу почуватися впевнено і спокійно в шкільному навчанні  та в житті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.     Альбом «Блоки Дьєнеша для найменших» (2-3 роки) / ООО «Корвет»

2.     Альбом «Ліпимо небилиці» від 4 років. Серія Блоки Дьєнеша / ООО «Корвет»

3.     Альбом «Маленькі логіки 2. Блоки Дьєнеша для малюків» / ООО «Корвет»

4.      Альбом «Маленькі логіки. Блоки Дьєнеша для малюків» / ООО «Корвет»

5.     Альбом «Пошук затонувши скарбів» для старших (5-8 років). Серія Блоки Дьєнеша / ООО «Корвет»

6.     Альбом «Рятівники приходять на допомогу» для старших (5-8 років). Серія Блоки Дьєнеша / ООО «Корвет»

7.     Альбом «Свято в країні Блоків» для старших (5-8 років). Серія Блоки Дьєнеша / ООО «Корвет»

8.     Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012.

9.     Ігри з логічними блоками Дьєнеша «Давайте разом пограємо». Набір / ООО «Корвет»

10.                       Інноваційні педагогічні технології. Практикум: навчальний посібник/ І.М. Дичківська. – К.: Видавничий дім «Слово», 2013.

11.                       Навіщо до школярику математика / Марина Машовець, Ірина Стеценко. – К.: Шк. Світ, 2009.

12.                       Програма розвитку  дитини  дошкільного  віку  «Я  у  Світі»  :  у  2  ч.  [упоряд. О. Л. Кононко]. – Київ : МЦФЕР-Україна, 2014.

 

13.                       Сюжетно-дидактичні ігри з міжнародними матеріалами: логічними блоками Дьєнеша та кольоровими лічильними паличками Кюізенера «Країна блоків і паличок» для дітей 4-7 років. Альбом / ООО «Корвет».

Додаток 1.

 

Діагностика рівня сформованості логіко-математичних умінь у дітей старшого дошкільного віку

№ з/п

ПІБ

Виділити ознаки предмета

Об’єднати предмети за виділеними ознаками

Знайти предмет за декількома ознаками

Класифікува-ти предмети

Викласти об’єкт за зразком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначення: високий рівень сформованості – 3 бали; достатній рівень – 2 бали; низький рівень – 1 бал

Підсумок: від 5 до 7 балів  – низький рівень, від 8 до  11 балів – достатній рівень, від 12 до 15 балів – високий 

 

Додаток 2.

Об’ємні логічні блоки                                                     Площинні логічні блоки

 

48 геометричних фігур:

Кожна з цих фігур в 3-х екземплярах різних кольорів жовтого, синього та черврного

24 геометричні фігури:

Розмір товщина

см

Розмір товщина

см

Трикутники

Великий товстий

5х5х7х2

Трикутники

Великий

5х5х7

Великий тонкий

5х5х7х1

Маленький товстий

3х3х4,5х2

Маленький

3х3х4,5

 

Маленький тонкий

3х3х4,5х2

Квадрати

Великий товстий

5х5х2

Квадрати

Великий

5х5

Великий тонкий

5х5х1

Маленький товстий

3х3х2

Маленький

3х3

Маленький тонкий

3х3х1

Прямокутники

Великий товстий

5х8х2

Прямокутники

Великий

5х8

Великий тонкий

5х8х1

Маленький товстий

3х5х2

Маленький

3х5

Маленький тонкий

3х5х1

Круги

Великий товстий

Æ 5х2

Круги

Великий

Æ 5

Æ 5

Великий тонкий

Æ 5х1

Маленький товстий

Æ 3х2

Маленький

Æ 3

Æ 3

Маленький тонкий

Æ 3х1

 

 

Додаток 3.

Перелік альбомів та дидактичних посібників

за методикою З.Дьєнеша

 

1.     Альбом «Блоки Дьєнеша для найменших» (2-3 роки)

2.     Альбом «Ліпимо небилиці» від 4 років. Серія Блоки Дьєнеша

3.     Альбом «Маленькі логіки. Блоки Дьєнеша для малюків»

4.     Альбом «Маленькі логіки 2. Блоки Дьєнеша для малюків»

5.     Альбом «Пошук затонувших скарбів» для старших (5-8 років). Серія Блоки Дьєнеша

6.     Альбом «Рятівники приходять на допомогу» для старших (5-8 років). Серія Блоки Дьєнеша

7.     Альбом «Свято в країні Блоків» для старших (5-8 років). Серія Блоки Дьєнеша

8.     Ігри з логічними блоками Дьєнеша «Давайте разом пограємо»

9.     Сюжетно-дидактичні ігри «Країна блоків та паличок»

 

 

Додаток 5.

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

 

Тема

тижня

№ з/п

 

Вид  діяльності

 

Інструкція до дій дітей ,мета,завдання.

 

 

Матеріал

 

Вересень

 

 

Тема блоку:  «Дім в якому ми живем»

 «Я прийшов в цей гарний дім,про мене піклуються у нім»

1.

Ознайомлення з логічними фігурами

Познайомити дітей з логічними фігурами,які використовуються в грі «Логічні блоки Дьєнеша»: колір,  форма,  розмір.

-    комплект логічних фігур (площинні)

 

2.

Дидактична гра

«Будинок»

 

Вчити дітей знаходити логічні фігури, які є на зразку та накладати їх на зображення.

Розвивати зорову увагу.

-    зразок «Будинок»;

-    площинні логічні фігури (лише ті, які необхідні для накладання на зразок)

3.

Дидактична гра

«Доріжка до дитячого садка»

Вправляти дітей у вмінні знаходити фігури за однією ознакою (квадрати) та накладати їх на зразок.

-    комплект логічних фігур (площинні);

-    ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки», гра №2;

-    інструкція до гри  (внутрішня титульна сторінка альбому).

«Іграшками граюсь, про довкілля дізнаюсь»

1.

Дидактичне завдання:

 «Знайди таку саму фігуру»

Вправляти у вмінні знаходити таку ж фігуру за однією ознакою за вказівкою вихователя: за кольором, чи за розміром, чи за формою.

-    комплект логічних фігур (площинні)

 

2.

Дидактична гра

«Потяг»

Завдання: накласти фігури на зразок «Потяг» з однакових за формою фігур – прямокутників.

-   зразок «Потяг»,

-    комплект логічних фігур (площинні)

«Від маленької дитини до великої родини»

1.

Дидактична гра

«Намисто для матусі»

 

 

 

Вправляти дітей у вмінні знаходити фігури за однією ознакою – формою та накладати їх на зразок.

 

 

-    комплект логічних фігур (площинні);

-    ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки», гра № 1,

-    інструкція до гри (внутрішня титульна сторінка альбому).

2.

Дидактичні вправи:

- виберіть всі круглі фігури;

- виберіть всі квадратні фігури тощо

Вправляти у вмінні знаходити фігури за однією ознакою за вказівками вихователя.

-    комплект логічних фігур (площинні)

«Великі історії для маленьких дітей»

1.

Дидактична гра

«Казкове сонечко»

 

 

Продовжувати вчити дітей накладати фігури на зразок, знаходячи їх за однією ознакою – формою.

 

 

 

-    комплект логічних фігур (площинні);

-    ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки», гра № 3;

-    інструкція до гри (внутрішня титульна сторінка альбому).

2.

Дидактична гра

«По доріжці, по доріжці»

Запропонувати дітям викласти доріжку з однакових фігур за зразком вихователя за однією ознакою: всі круглі чи всі квадратні, всі сині чи всі великі.

-    комплект логічних фігур (площинні)

 

Жовтень

 

 

Тема блоку: «Осінь в гості завітала»

 

«Ходить осінь полем, садом і городом»

1.

Дидактична гра

«Пригостимо зайченят»

Запропонувати дітям знайти фігури, які за формою схожі на вказані овочі, наприклад: морквинка – трикутник, капуста – кружечок тощо.

 

 

 

-     іграшкові зайченята;

-     предметні картки з зображенням овочів;

-     комплект логічних фігур (площинні).

«Карнавал осінніх барв»

1.

 

Дидактична гра

«Ялинка»

 

Вправляти у вмінні знаходити фігури, які зображені на зразку та накладати їх на зразок.

Розвивати зорову увагу.

-    зразок «Ялинка»;

-    комплект логічних фігур (площинні).

2.

Дидактична гра

«На лісовій галявині»

Вчити дітей знаходити фігури однакові за формою, але різні за розміром.

Завдання: розкласти фігури за розміром: великі і маленькі дерева, квіти, тварини; накласти їх на зображення на ілюстрації.

-    ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки»;

-    інструкція до гри (задня титульна сторінка альбому);

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

«Колоски у полі, хліб у нашому домі»

1.

Дидактична гра

«Млин»

 

Вправляти в умінні знаходити фігури, які зображені на зразку і накладати їх на зразок.

-    зразок «Млин»;

-    комплект логічних фігур (площинні).

2.

Дидактичне завдання:

 - знайди печиво все велике чи все кругле, чи все жовте тощо

Продовжувати вчити дітей знаходити фігури за однією ознакою за вказівками вихователя.

 

комплект логічних фігур (площинні)

«Осінні одежинки для кожної дитинки»

1.

 

 

 

 

Дидактична гра «Різнокольорові зайченята»

 

 

Вправляти у вмінні знаходити фігури за однією ознакою: кольором.

Завдання: накласти на зразок за кольором одяг для зайчиків, знаходячи такі фігури, які на зразку (прямокутники).

-    блоки прямокутної форми різного кольору і розміру;

-    ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки», гра № 7;

-    інструкція до гри (задня титульна сторінка альбому).

2.

Дидактичне завдання:

 - знайди такої ж форми;

 - такого ж розміру;

 - такого ж кольору.

Вправляти у вмінні знаходити фігури за однією ознакою, яку вказав вихователь, наприклад:  знайди фігуру таку ж саму , як у мене – круглу тощо.

комплект логічних фігур (площинні)

 

Листопад

 

 

Тема блоку: «Я в природі»

 

«Острівок зеленої природи»

1.

 

Дидактична гра

«Квітка»

Вправляти у вмінні знаходити фігури, такі як на зразку та накладати їх на зразок.

-    зразок «Квітка»;

-    комплект логічних фігур (площинні)

2.

Дидактична вправ

«Знайди таку саму фігуру»

Продовжувати вчити знаходити таку саму фігуру, як у вихователя за однією вказаною ознакою: кольором чи формою, чи розміром.

комплект логічних фігур (площинні)

«Закрий міцніше кран, щоб не витік океан».

1.

 

Дидактична гра

«Човник»

Вправляти у вмінні знаходити фігури такі, як на зразку та накладати їх на зразок.

-   зразок «Човник»;

-   комплект логічних фігур (площинні)

2.

Дидактичне завдання:

-          знайти всі круглі фігури;

-          всі квадратні;

-           всі червоні тощо.

Закріплювати вміння знаходити фігури за однією ознакою, вказаною вихователем.

комплект логічних фігур (площинні)

«І великі, і малі, всім є місце на землі».

1.

 

 

Дидактична гра

«Ведмедик»

Закріплювати вміння знаходити фігури такі, як на зразку та накладати їх на зразок.

Розвивати зорову увагу.

-   зразок «Ведмедик»;

-   логічні фігури ( тільки ті, які необхідні для викладання зображення).

2.

 

 

Дидактична вправа

«Знайди таку саму фігуру»

 

Закріплювати вміння знаходити таку саму фігуру, як у вихователя за однією ознакою, вказаною вихователем: кольором, формою чи розміром.

комплект логічних фігур (площинні)

3.

 

Дидактична вправа

«Вибери всі круглі фігури»

Вправляти у вмінні знаходити фігури за однією ознакою за вказівкою вихователя: формою.

комплект логічних фігур (площинні)

4.

 

Дидактична гра

«Будинок білочки»

 

Розпочати вчити дітей групувати фігури за двома ознаками, наприклад: маленькі квадратні.

Завдання: вибрати всі квадратні фігури, викласти дупло, чергуючи великі і маленькі квадратні фігури.

-    комплект логічних фігур (площинні);

-    ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки 2» (ст.1);

-     інструкція до гри (внутрішня титульна сторінка альбому).

5.

Дидактична гра

«Маленькі зайчата»

Закріплювати вміння знаходити фігури, які зображені на зразку та накладати їх на зразок.

-     зразок «Зайченята»;

-     комплект логічних фігур (площинні).

 

Грудень

 

 

Тема блоку: «Здрастуй гостя зима – білосніжна чарівна»

«Йде красунечка зима, сипле сніг із рукава»

1.

 

 

Дидактичне завдання

«Знайди фігуру»

 

Вчити дітей групувати фігури за двома ознаками, які вихователь показує, як зразок: таку ж за кольором і розміром тощо.

 

комплект логічних фігур (площинні)

2.

Дидактична гра

«Сніговик»

Вчити дітей знаходити фігури за двома ознаками та накладати їх на зразок: однакові за формою, кольором, різні за розміром.

 

-    зразок «Сніговик»;

-    комплект логічних фігур (площинні).

«В морозну днину не лежи, тваринам, птахам поможи»

1.

 

 

Дидактичне завдання

 «Знайди фігуру»

 

Продовжувати вчити знаходити фігури за двома ознаками за зразком, який показує вихователь: таку ж фігуру за формою і кольором тощо.

 

комплект логічних фігур (площинні)

2.

 

 

 

Дидактична гра

 «Будинки»

 

 

 

Продовжувати вчити знаходити фігури за двома ознаками: кольором і розміром (однакові за формою, різні за розміром і кольором) та накладати їх на зразок.

-   комплект логічних фігур (площинні);

-   ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки», гра № 8;

-   інструкція  до гри (задня титульна сторінка альбому).

3.

 

 

 

Дидактична гра

«Веселі каркуші»

 

 

 

Вправляти у вмінні знаходити фігури за двома ознаками та накладати їх на зразок: великий Каркуша – сині великі фігури, маленький Каркуша – сині маленькі фігури.

 

-   комплект логічних фігур (площинні);

-   ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки 2» (ст. 5);

-   інструкція до гри (задня титульна сторінка альбому).

4.

Дидактична вправ

«Знайди таку саму фігуру»

Вправляти у вмінні знаходити фігуру, таку як у вихователя за двома вказаними ознаками: таку ж за кольором і розміром тощо.

комплект логічних фігур (площинні)

«Новий рік крокує по планеті»

1.

 

 

Дидактична гра

«Ялинка»

 

Завдання: накласти на зразок, виокремлюючи дві ознаки: однакові за формою, кольором, різні за розміром.

-    зразок «Ялинка»;

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

2.

Дидактична гра

«Прикраси для ялинки»

Вправляти у вмінні знаходити логічні фігури за зразком, який показує вихователь за двома ознаками: таку ж за кольором і формою, таку ж за формою і розміром тощо.

-    площинне зображення ялинки;

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

Січень

 

 

Тема блоку: «Хоровод зимових свят»

 

«На святки до бабусі»

1.

 

 

 

Дидактична гра

«Намисто для бабусі»

 

 

Вправляти у вмінні накладати фігури на зразок, виокремлюючи їх за двома ознаками: розміром і формою; викладати , чергуючи за розміром: велика, маленька.

-   комплект логічних фігур (площинні);

-   ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки», гра №1;

-   інструкція до гри (внутрішня титульна сторінка альбому).

2.

Дидактичне завдання:

-     знайти всі круглі фігури;

-     всі червоні тощо (на закріплення).

Закріплювати вміння дітей знаходити фігури за однією ознакою за вказівкою вихователя.

Розвивати зорову увагу.

 

комплект логічних фігур (площинні)

 

 

 

«Маски і театр»

 

 

 

1.

 

 

 

Дидактична гра

«Будинок»

Закріплювати вміння знаходити логічні фігури ідентичні тим, що на зразку та накладати їх на зображення.

Розвивати зорову увагу.

-    зразок «Будинок»;

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

2.

Дидактичне завдання

«Знайди фігуру»

Продовжувати вчити дітей групувати фігури за двома ознаками, вказаними вихователем, нд: знайди круглу жовту фігуру, чи велику квадратну тощо.

комплект логічних фігур (площинні)

«Дідусева казка»

1.

 

 

 

 

Дидактичне завдання:

«Знайди таку саму фігуру»

 

 

 

Закріплювати вміння дітей знаходити фігури за однією ознакою, вказаною вихователем, показуючи фігуру, наприклад: таку саму жовту, таку саму круглу тощо.

Розвивати увагу, мислення.

комплект логічних фігур (площинні)

 

 

2.

 

 

Дидактична вправа

«Знайди фігуру»

 

Продовжувати вчити знаходити фігури за вказівками вихователя, виокремлюючи відразу дві ознаки, наприклад: знайди жовту круглу фігуру, велику квадратну тощо.

комплект логічних фігур (площинні)

 

3.

Дидактична гра

«Казка про зайчика»

Продовжувати вчити накладати фігури на зразок, чергуючи їх за вказаною ознакою: за розміром: прямокутники великі, маленькі – парканчик.

-    ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки 2» (ст.4);

-    інструкція до гри (внутрішня титульна сторінка альбому);

-    площинний комплект логічних фігур.

«Витівки красунечки зими»

 

1.

 

 

Дидактична гра

«Сніговик»

Вправляти у вмінні накладати фігури на зразок, знаходячи з купи фігур ті, які ідентичні тим, що на зразку, виділяючи їх за двома ознаками: формою і розміром (за кольором даються всі фігури сині).

-    логічні фігури (площинні) синього кольору,

-    зразок «Сніговик».

 

2.

Дидактичне завдання

«Знайди фігуру»

Продовжувати вчити знаходити фігури за двома ознаками за вказівками вихователя.

Розвивати слухову увагу, мислення.

комплект логічних фігур (площинні)

 

Лютий

 

 

Тема блоку: «Через іграшку про життя»

«Речі створюють не святі, а руки майстра золоті»

1.

 

 

 

Дидактична гра

«Півник»

(іграшка – свищик)

 

 

Вправляти у вмінні знаходити фігури ідентичні тим, що на зразку та накладати їх на зображення, враховуючи дві ознаки: форму і розмір, колір враховувати не обов’язково.

Розвивати зорову увагу, мислення.

-    зразок «Півник»;

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

2.

Дидактичне завдання

«Знайди таку саму фігуру»

Продовжувати вчити знаходити фігуру таку ж, як показує вихователь , виокремлюючи дві ознаки, вказані вихователем, н-д: знайди фігуру таку ж саму жовту і трикутну, чи таку ж саму велику і круглу і т.д.

Розвивати слухову увагу, зорову, мислення.

комплект логічних фігур (площинні)

«Всі професії потрібні, обери одну із них»

1.

 

 

Дидактична гра

«Транспорт»

(машина, кораблик)

Закріплювати вміння дітей знаходити логічні фігури такі, як на зразку та накладати їх на зображення.

Розвивати зорову увагу.

-   зразки «Машина»,  «Кораблик»;

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

2.

Дидактична гра

«Кулінари»

Завдання: прикрасити  «торт»  «цукатами», знаходячи їх за вказівкою вихователя за двома ознаками, н-д: червоні і круглі, жовті і трикутні тощо.

 

-    круг з картону – «торт»,

-    «цукати»- площинні логічні фігури.

«Машини – помічники»

1.

 

 

 

Дидактична гра

«Машина»

 

 

 

Закріплювати вміння знаходити фігури ідентичні тим, що на зразку за двома ознаками: формою і розміром, колір, як третю ознаку можна не враховувати, та накладати їх на зразок.

Розвивати зорову увагу.

-   зразок «Машина»;

-   комплект логічних фігур (площинні);

-   ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки 2» (ст.6);

-    інструкція до гри  (внутрішня титульна сторінка альбому)

2.

Дидактичне завдання

«Знайди фігуру»

Вправляти в умінні знаходити логічні фігури за вказівками вихователя за двома ознаками, наприклад: знайди велику круглу фігуру, червону трикутну, квадратну синю тощо.

Розвивати слухову увагу, мислення.

комплект логічних фігур (площинні).

«Предмети побуту»

1.

 

 

 

 

Дидактична гра

«Килимкова доріжка»

 

 

Завдання: викласти доріжку з прямокутників, які чергуються за кольором.

Закріплювати вміння виділяти одну ознаку – колір, чергувати фігури за даною ознакою, беручи фігури двох кольорів.

комплект логічних фігур (площинні) -прямокутники.

 

2.

Дидактична гра

«Будинки»

Вправляти в умінні знаходити фігури за двома ознаками: формою і кольором та накладати їх на зображення.

Розвивати зорову увагу.

-   ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки», гра №8;

-    інструкція до гри (задня внутрішня титульна сторінка альбому);

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

Березень

 

 

Тема блоку: «Весна пробуджує природу, весна пробуджує серця»

«Весняний

розквітайчик»

1.

 

 

Дидактична гра

«Побудуй ланцюжок»

 

Вправляти в умінні будувати ланцюжок з фігур однакових за формою, чергуючи їх за розміром: великий квадрат, маленький квадрат, чи великий круг, маленький круг тощо.

комплект логічних фігур (площинні).

2.

Дидактичне завдання

«Знайди фігуру»

Продовжувати вчити дітей знаходити фігури за вказівкою вихователя, виокремлюючи відразу дві ознаки, наприклад: велику синю, квадратну маленьку тощо.

Розвивати слухову увагу, мислення.

комплект логічних фігур (площинні).

 

1.

 

Дидактична гра

«Рибка»

Вправляти в умінні знаходити фігури ідентичні тим, що на зразку та накладати їх на зображення.

Розвивати зорову увагу.

-   зразок «Рибка»;

-   комплект логічних фігур (площинні).

«Водойми»

 (риби, повінь, льодохід)

2.

 

 

Дидактична гра

«Човник»

 

 

Вправляти у вмінні знаходити фігури такі як на зразку за формою і розміром, і враховувати колір, та накладати їх на зображення.

Розвивати зорову увагу.

-   зразок «Човник»;

-   комплект логічних фігур (площинні).

3.

Дидактична гра

«Місток через річку»

Вправляти у вмінні знаходити фігури, виокремлюючи дві ознаки – форму і розмір, накладати їх на зображення, чергуючи за розміром.

-    ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки 2» (ст.2);

-    інструкція до гри  (внутрішня титульна сторінка альбому);

-     комплект логічних фігур (площинні).

«Стежиною прямували, закони природи пізнавали»

1.

 

 

 

Дидактична гра

«Стежина до лісу»

 

 

Закріплювати вміння знаходити фігури за двома ознаками: формою і розміром, та викладати з них  «доріжку», наприклад: всі круглі великі, чи всі квадратні маленькі  тощо.

комплект логічних фігур (площинні).

2.

Дидактична гра

«Ялинка»

Вправляти у вмінні знаходити фігури ідентичні тим, що на зразку та накладати їх на зображення, розрізняючи їх за розміром – одного кольору, різного розміру.

-    комплект логічних фігур (площинні);

-    зразок «Ялинка».

«Ось повзе мурашка, ось пурхає пташка»

1.

 

 

Дидактична гра

«Пташка»

 

 

Закріплювати вміння знаходити фігури такі, як на зразку за двома ознаками: формою і розміром та накладати їх на зображення.

Розвивати зорову увагу.

-    зразок «Пташка»;

-    комплект логічних фігур (площинні).

2.

Дидактична гра

«Барвисті метелики»

Вправляти у вмінні знаходити фігури за двома ознаками: формою і розміром, також враховувати колір фігур; накладати їх на зображення.

-    ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки», гра № 5;

-    інструкція до гри (задня внутрішня титульна сторінка альбому);

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

Квітень

 

 

Тема блоку: «Великі історії для маленьких дітей»

 

«Я та мої права»

1.

 

 

Дидактичне завдання:

«Знайди таку саму фігуру»

 

 

Закріплювати вміння дітей знаходити фігуру таку, як показує вихователь, виокремлюючи дві ознаки, вказані вихователем, наприклад: знайди таку саму велику і круглу; таку саму жовту і квадратну тощо.

 

 

комплект логічних фігур (площинні).

2.

Дидактична гра

«Пірамідка»

Вправляти у вмінні знаходити фігури – прямокутники, виокремлюючи їх за двома ознаками: кольором і розміром та накладати їх на зображення.

Розвивати зорову увагу.

-    зразок «Пірамідка»;

-    комплект логічних фігур (площинні).

«День космонавтики»

1.

 

Дидактична гра

«Ракета»

 

Закріплювати вміння знаходити фігури ідентичні тим, що на зразку, виокремлюючи дві ознаки: форму і розмір, та накладати їх на зображення.

 

 

-    ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки 2» (ст.7);

-    інструкція до гри (внутрішня титульна сторінка альбому);

-    комплект логічних фігур (площинні).

2.

Дидактична гра

«Сонечко»

Вправляти у вмінні знаходити фігури за двома ознаками: розміром і кольором , та накладати їх на зображення, чергуючи за розміром.

Розвивати зорову увагу, мислення.

-    ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки», гра № 3;

-     інструкція до гри (внутрішня титульна сторінка альбому),

-    логічні фігури – трикутники різного розміру та кольору.

«Християнське свято люблять всі малята»

1.

 

 

 

Дидактичне завдання:

«Знайди фігуру»

 

 

Закріплювати вміння знаходити фігуру за двома ознаками, вказаними вихователем, наприклад: знайди синю круглу фігуру, чи червону маленьку тощо.

Розвивати слухову увагу, мислення.

комплект логічних фігур (площинні).

 

2.

Дидактична гра

«Ланцюжок»

Вправляти у вмінні знаходити фігури, виокремлюючи дві ознаки: форму і розмір та викладати з них ланцюжок – накладати на зображення.

Розвивати зорову увагу, мислення.

-    зразок «Ланцюжок»,

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

«Віночок вити і життя любити»

1.

 

 

 

Дидактична гра

«Квітка»

 

 

 

Закріплювати вміння знаходити фігури ідентичні тим, що на зразку, виокремлюючи дві ознаки: форму і розмір та враховувати колір; накладати їх на зображення.

Розвивати зорову увагу, мислення.

-   зразок «Квітка»,

-   комплект логічних фігур (площинні).

 

 

2.

Дидактичне завдання:

викласти ланцюжок за вказівками вихователя.

Вправляти у вмінні знаходити фігури за вказівками вихователя, виокремлюючи дві ознаки та викладати з них ланцюжок, наприклад: знайди великий синій круг, потім – червоний трикутник, потім – маленький квадрат тощо.

Розвивати слухову увагу, мислення.

комплект логічних фігур (площинні).

 

 

Травень

 

 

Тема блоку: «Світ навколо мене і я у світі»

 

«Я для себе, я для інших»

1.

 

 

 

 

Дидактична гра

«По доріжці, по доріжці»

 

 

 

Завдання: викласти доріжку з логічних фігур однакових за формою, чергуючи їх за розміром.

-    ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки», гра №2;

-     інструкція до гри (внутрішня титульна сторінка альбому);

-    площинні фігури – квадрати.

2.

Дидактична гра

«Будинки»

Вправляти у вмінні знаходити фігури за двома ознаками: формою і розміром, враховуючи колір; накладати їх на зображення.

Розвивати зорову увагу.

 

-       ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки», гра №8;

-       інструкція до гри (внутрішня титульна сторінка альбому),

-       логічні фігури – трикутники.

«Про все, що рухається»

1.

 

 

Дидактична гра

«Грузовик»

 

Закріплювати вміння знаходити фігури ідентичні тим, що на зразку, виокремлюючи дві ознаки: форму і розмір.

Розвивати зорову увагу.

-       зразок «Грузовик»;

-       комплект логічних фігур (площинні).

2.

Дидактична гра

«Ракета»

Вправляти у вмінні знаходити фігури ідентичні тим, що на зразку, виокремлюючи дві ознаки: розмір і форму; накладати їх на зображення.

-       ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки 2» (ст.7);

-       інструкція до гри (внутрішня титульна сторінка альбому);

-       жовті площинні логічні фігури.

«Поринаємо у світ краси, відчуваємо аромат ходу весни»

1.

 

Дидактична гра

«Квіткові поляни»

 

Завдання: знайти фігури, які за формою схожі на квіти і викласти їх за кольорм квітів.

 

 

-       ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки»;

-       гра «Квіткові поляни»;

-       інструкція до гри  (внутрішня титульна сторінка альбому);

-       комплект логічних фігур (площинні).

2.

Дидактична гра

«Лісові галявини»

Завдання: викласти фігури за розміром.

-       ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки»;

-       гра «Лісові галявини»;

-       інструкція до гри (внутрішня титульна сторінка альбому);

-       комплект логічних фігур (площинні).

«Зелена аптека»

1.

 

 

Дидактична гра

                    «Квітка»

 

Почати вчити дітей не накладати на зразок, а викладати зображення за зразком, враховуючи три ознаки: колір, форму і розмір.

-       зразок «Квітка»;

-       комплект логічних фігур (площинні).

2.

Дидактичне завдання:

знайти фігуру за двома ознаками, трьома.

Продовжувати вчити знаходити фігуру за вказівками вихователя, виокремлюючи дві-три ознаки, наприклад: жовту круглу, чи синю квадратну велику тощо.

комплект логічних фігур (площинні).

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАНЬ  

ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Тема тижня

№ з/п

 

Вид  діяльності

 

Інструкція до дій дітей ,мета,завдання.

 

 

Матеріал

 

Вересень

 

 

Тема блоку: «Дім в якому ми живем»

 «Я прийшов в цей гарний дім,про мене піклуються у нім»

1.

 

 

 

 

Дидактична гра

«Логічні блоки Дьєнеша»

(ознайомлення).

 

 

Познайомити дітей з нобором логічних об ємних блоків Дьєнеша. Наголосити на тому, що вони відрізняються від площинних логічних фігур тим, що мають ще одну ознаку, четверту - товщину.

Вправляти у вмінні знаходити блоки за однією ознакою, вказаною вихователем.

комплект логічних фігур (об’ємні).

 

 

2.

 

Дидактична гра

«Будинок»

 

Завдання: запропонувати дітям викласти будинок за зразком з площинних логічних фігур.

Розвивати зорову увагу.

-    зразок «Будинок»;

-    комплект логічних фігур (площинні).

3.

Дидактична гра

«Доріжка до дитячого садка»

Вправляти дітей у вмінні знаходити логічні фігури та накладати їх на зображення, розрізняючи їх за кольором, формою та розміром.

Розвивати зорову увагу.

-    комплект логічних фігур (площинні);

-    альбом «Маленькі логіки», гра №2.

 

Дидактична гра

«Закрий ямки на доріжці»

 

Завдання: знайти фігури відповідно до форми та розміру «ямки», кольору доріжки та закрити ними отвори.

Розвивати зорову увагу.

-    комплект логічних фігур (площинні);

-    різнокольорові смужки (доріжки) з отворами (ямки).

«Іграшками граюся,про довкілля дізнаюся»

1.

 

 

 

Дидактичне завдання:

 «Знайди фігуру» (об’ємні).

 

 

Розвивати зорову пам’ять дітей,увагу.

Вправляти у вмінні групувати одночасно за двома ознаками, вказаними вихователем; знаходити дану фігуру, наприклад: за формою і кольором - круглу синю; чи за розміром і товщиною - велику товсту тощо.

комплект логічних фігур (об’ємні).

 

 

2.

 

 

Дидактична гра

«Виклади автомобіль»

(за зразком)

Вправляти у вмінні викладати об’єкт за зразком, знаходячи необхідні логічні фігури серед купи інших.

Розвивати зорову увагу.

-    зразок «Автомобіль»;

-    комплект логічних фігур (площинні).

3.

Дидактична гра

«Пригостимо ведмежат»

Розвивати вміння порівнювати предмети за двома ознаками; розуміти слова «різні», «однакові»; підводити до розуміння розрізнення властивостей.

Вправляти у вмінні знаходити блоки за двома ознаками за вказівками вихователя.

-    зображення ведмежат;

-    логічні фігури чи блоки;

-    правила до гри з набору «Давайте разом пограємо» (ст.6);

-    допоміжний матеріал до гри (ст.10).

«Від маленької дитини до великої родини»

1.

 

 

Дидактична гра

«Намисто для матусі»

Завдання:викласти намисто за зразком, знаходячи фігури відповідно до тих, які зображені на зразку.

Розвивати зорову увагу.

-    комплект логічних фігур (площинні);

-    зразок з альбому «Маленькі логіки», гра№1.

 

2.

Дидактичні вправи:

- виберіть круглі червоні фігури;

- трикутні жовті тощо.

Вправляти у вмінні знаходити логічні фігури за двома ознаками, вказаними вихователем.

Розвивати увагу, мислення.

-    комплект логічних фігур (обємні).

«Великі історії для

маленьких дітей»

1.

 

 

 

Дидактична гра

«Казкове сонечко»

 

 

Вправляти у вмінні  знаходити логічні фігури та накладати їх на зображення, розрізняючи їх за ознаками, вказаними на ілюстрації (форма, розмір, колір - контури).

Розвивати логічне мислення.

-    комплект логічних фігур (площинні);

-    альбом «Маленькі логіки», гра №3.

 

2.

Гра з одним обручем.

Закріплювати вміння знаходити логічний блок за однією ознакою, вказаною вихователем, наприклад: усі червоні в обручі, а всі інші поза обручем; усі круглі в обручі, а всі інші поза обручем тощо.

-    обруч,

-    набір логічних блоків (об ємні).

 

Жовтень

 

 

Тема блоку: «Осінь в гості завітала»

 «Ходить осінь полем,садом і городом»

1.

 

 

 

Дидактична гра

«Зберемо врожай у кошик»

 

Вправляти дітей у вмінні замінювати одні предмети іншими: овочі - логічні блоки.

Розвивати вміння підбирати блоки, які характеризують даний овоч, наприклад: помідор -круглий і червоний блок, морква - трикутний червоний, баклажан - прямокутний синій тощо.

Характеризувати свій вибір.

-    муляжі овочів,

-    набір логічних блоків (об ємні);

-    кошик.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Дидактична гра

«Ліпимо небилиці»

(буває - не буває)

ознайомлення з альбомом «Ліпимо небилиці»

 

Познайомити дітей з жанром народної творчості -небилиці, пояснити в чому полягає значення небилиць: буває таке чи не буває?

Вправляти у вмінні знаходити блоки  ідентичні тим, які на зображенні(за кольором, формою, розміром), накладати їх на зображення.

-    комплект логічних фігур (площинні);

-    альбом «Ліпимо небилиці» (ст. 4).

 

3.

Дидактична гра з двома обручами

Вчити дітей розташовувати блоки за однією ознакою по окремості за вказівками вихователя, а в висновку поєднувати дві ознаки,наприклад: у синій обруч - всі червоні, у жовтий - усі трикутні.

Висновок: Які блоки всередині двох обручів? Чому саме так?

-   два обручі;

-   набір логічних блоків (об ємні).

 

«Карнавал осінніх барв»(ліс,парк).

1.

 

 

Дидактична гра

«Ялинка»

 

 

Вправляти у вмінні викладати зображення за зразком з фігур, ідентичним тим, які на зразку (за формою, розміром, кольором).

Розвивати зорову увагу.

-   зразок «Ялинка»,

-   комплект логічних фігур (площинні);

 

2.

Дидактична гра

«Товсті і тонкі»

Продовжувати знайоммити дітей з логічними блоками (об’ємними), виділяючи характерну для них ознаку, якої не мають площинні фігури - товщину.

Вправляти в умінні порівнювати за товщиною, підбираючи логічні блоки, наприклад: товсті прямокутники - до дерев з товстими стовбурами, тонкі - з тонкими; товсті квадрати - до грибів з товстими ніжками, тонкі - з тонкими тощо.

-   набір логічних блоків (об’ємні);

-   ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки 2» (ст.8).

«Колоски у полі,хліб у нашому домі».

1.

 

Дидактична гра

 «Млин»

 

Вправляти в умінні викладати зображення за зразком,підбираючи логічні фігури ідентичні тим,що на зразку за всіма ознаками.

Розвивати зорову увагу.

-   зразок «Млин»;

-   комплект логічних фігур (площинні).

 

 

2.

Сюжетно-рольова гра

«День народження»

Вчити дітей створювати сюжет гри на тему, запропоновану вихователем, обігрувати його.

Вчити можливості замінювати одні предмети іншими:печиво, цукерки - логічні блоки.

Вправляти у вмінні знаходити блоки за двома ознаками за вказівками вихователя.

Розвивати логічне мислення, уяву, фантазію.

-   допоміжний матеріал -іграшковий посуд для чаювання;

-   набір логічних блоків (об’ємні);

 

«Осінні одежинки для кожної дитинки»

1.

 

 

 

 

Сюжетно-рольова гра

«Магазин»

 

 

 

Продовжувати вчити дітей замінювати одні предмети іншими: гроші - логічні блоки.

Вправляти в умінні знаходити предмет, який підходить до логічних блоків-грошей, хоча б за однією ознакою: формою, кольором, розміром чи товщиною, наприклад: гроші - квадрат, дитячий посуд каструля -квадрат тощо.

-    «Гроші» - логічні блоки,

-    різноманітні предмети іграшкові.

 

 

 

 

2.

 

 

Дидактичне завдання:

-знайти всі фігури такого самого розміру та форми;

-кольору та товщини тощо.

Вправляти в умінні знаходити блоки за двома ознаками,вказаними вихователем.

Розвивати увагу.

-   набір логічних блоків (об’ємні)

 

 

3.

Дидактична гра

«Побудуй ланцюжок»

Вправляти в умінні знаходити фігури за однією-двома ознаками,вказаними вихователем,будуючи з них ланцюжок.

Розвивати слухову увагу,мислення.

комплект логічних фігур (площинні).

 

Листопад

 

Тема блоку: «Я в природі»

 

 «Острівок зеленої природи»

1.

 

Дидактична гра

«Квітка»

 

 

Вправляти в умінні викладати зображення за зразком, підбираючи фігури, ідентичні тим, які на зразку за всіма ознаками: кольором, формою, розміром.

Розвивати зорову увагу, мислення.

-   зразок «Квітка»;

-   комплект логічних фігур (площинні).

2.

Дидактична вправа

«Логічні фігури»

Вчити знаходити логічні фігури за двома ознаками за вказівками вихователя, з використанням протиставлення, наприклад:знайти фігуру синю, але не квадратну; круглу, але не велику тощо.

Розвивати логічне мислення.

комплект логічних фігур (площинні).

«Закрий міцніше кран,щоб не витік океан»

1.

 

 

 

 

 

Дидактична гра

«Скільки?»

 

 

 

 

 

Вправляти дітей у кількісному рахунку.

Закріплювати знання про характерні ознаки, властивості логічних блоків (об’ємні): колір, форму, розмір, товщину.

Розвивати вміння виділяти властивості, давати відповіді на поставлені запитання:

- Скільки великих фігур?

- Скільки кругів у першому ряді? Тощо.

-   набір логічних блоків (об’ємні);

-   правила, інструкція до гри з набору «Давайте разом пограємо» (ст.3).

 

 

 

2.

Сюжетно-рольова гра

«Рибалка»

Вчити дітей замінювати одні предмети іншими: рибки - логічні блоки; створювати сюжет гри, обігрувати його.

Завдання: впіймати рибку за двома ознаками, вказаними вихователем, включаючи ознаки з протиставленням, наприклад: жовту, але не круглу тощо.

Розвивати уяву,фантазію,мислення.

-    допоміжний матеріал - відерця для складання «риби»;

-    набір логічних блоків (об’ємні)

«І великі,і малі,всім є місце на землі»

1.

 

 

 

Дидактична гра

«Ведмедик»

 

 

Вправляти в умінні викладати зображення за зразком, використовуючи фігури, ідентичні тим, що на зразку за всіма ознаками.

Розвивати зорову увагу.

-    зразок «Ведмедик»;

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

2.

 

 

 

 

 

Дидактична гра

«Пригостимо ведмежат»

 

 

 

 

 

Розвивати вміння замінювати одні предмети іншими: печиво - логічні блоки.

Вправляти у вмінні знаходити логічні блоки за вказівками вихователя зо однією-двома ознаками.

Розвивати слухову увагу.

Закріплювати знання про ознаки,властивості логічних блоків (об’ємних).

-    іграшкові ведмежата,

-    набір логічних блоків (об’ємні);

-    правила,інструкція до гри з набору «Давайте разом пограємо» (ст.6),

-    площинні зображення ведмежат (ст.10).

 

3.

 

 

 

 

Дидактична гра

«Будинок білочки»

 

 

 

Вправляти у вмінні викладати фігури, чергуючи їх за кольором і розміром, потім в іншій послідовності: за розміром і товщиною тощо,тобто за двома ознаками, вказаними вихователем.

Розвивати увагу, мислення.

-    набір логічних блоків (об’ємні);

-    альбом «Маленькі  логіки 2» (ст.1);

-    інструкція до гри з альбому «Маленькі логіки 2» (титульна сторінка).

4.

 

 

 

 

 

Дидактична гра

«Ліпимо небилиці»

 

Продовжувати знайомити дітей з жанром народної творчості - небилиці, їх значенням.

Вправляти у вмінні знаходити необхідні блоки, зображені на ілюстрації, викладати зображення.

Вчити пояснювати зміст зображуваного - буває таке чи не буває.

Розвивати мову, мислення.

-    комплект логічних фігур (площинні);

-    ілюстрація до гри з альбому «Ліпимо небилиці» (ст.5)

-    Просте запитання для малят: - кого боїться кіт?...(мишенят чи собак?).

5.

Дидактичне завдання:

-          знайти фігури за двома ознаками.

Вправляти у вмінні знаходити фігури за двома ознаками, вказаними вихователем, включаючи ознаки з протиставленням, наприклад: круглу, але не велику; жовту, але не прямокутну тощо.

Розвивати слухову увагу, мислення.

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

 

Грудень

 

 

Тема блоку:  «Здрастуй гостя зима – білосніжна чарівна»

 

 «Йде красунечка зима,сипле сніг із рукава»

1.

 

 

 

 

 

Дидактична гра

«Сніжинка»

 

 

 

Вправляти в умінні викладати сніжинку за вказівками вихователя за двома ознаками: прямими і з протиставленням; викладати за зразком, знаходячи фігури ідентичні тим, що на зразку; викладати за уявою – описати, назвати фігури, які використав.

Розвивати мислення, фантазію, уяву.

-    зразок «Сніжинка»;п

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

 

2.

 

 

 

Дидактична гра

«Сніговик»

 

 

Закріплювати вміння дітей викладати зображення за зразком, знаходячи фігури ідентичні тим, що на зразку за всіма ознаками:колір, форма, величина.

Розвивати зорову увагу, мислення.

-    зразок «Сніговик»,

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

 

3.

 

Дидактичне завдання:

 - знайти фігуру з виокремленням відразу двох властивостей.

Закріплювати вміння дітей знаходити фігуру за вказівками вихователя, виокремлюючи відразу дві властивості, включаючи властивості з протиставленням, н-д:жовту, не круглу; трикутну не велику і т.д.

Розвивати слухову увагу, мислення

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

«В морозну днину не лежи, тваринам , птахам поможи»

1.

 

 

 

 

 

Дидактична гра з двома обручами

 

 

 

 

Продовжувати вчити дітей розташовувати блоки в обручі за вказівками вихователя за двома ознаками, в висновку знаходити спільну ознаку (блоки, які всередині обох обручів), наприклад: в синій – всі великі і сині, в червоний – всі трикутні великі.

-       Які фігури розмістимо посередині обручів? Чому? (великі сині трикутники).

-    два обручі,

-    набір логічних блоків (об’ємні)

 

 

 

2.

 

 

 

 

Дидактична гра

«Їжачок»

 

 

 

Закріплювати вміння дітей викладати однакові фігури за двома ознаками: формою і розміром, чергуючи їх за третьою ознакою – кольором; потім міняти послідовність – однакові за кольорм і формою, різні за розмірм.

Розвивати логічне мислення.

Виховувати цікавість, бажання грати з логічними фігурами.

-    комплект логічних фігур (площинні).

-    ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки 2» (ст.3),

-    інструкція до гри  (задня титульна сторінка альбому).

 

3.

 

 

Дидактична гра

«Веселі каркуші»

 

Закріплювати вміння викладати за зразком, знаходячи фігури ідентичні тим , що на зразку за всіма ознаками.

Розвивати зорову увагу, мислення.

-    комплект логічних фігур (площинні).

-    ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки 2» (ст.5),

-     інструкція до гри  (задня титульна сторінка альбому).

4.

Дидактична вправа

«Логічні фігури»

(на закріплення)

Закріплювати вміння дітей знаходити логічні фігури за двома ознаками, включаючи ознаки з протиставленням, за вказівками вихователя та за зразком, наприклад: синю не велику, круглу маленьку; не жовту трикутну тощо.

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

«Новий рік крокує по планеті»

1.

 

 

 

 

Сюжетно-рольова гра

«Магазин новорічних прикрас»

 

 

 

Вчити дітей задавати запитання з виокремленням властивостей предметів, враховуючи дві ознаки, наприклад:

 - дайте, будь ласка , іграшку синю квадратну; чи жовту не круглу; чи круглу і велику тощо.

Розвивати вміння виявляти і абстрагувати властивості.

-    іграшки (новорічні прикраси на ялинку).

 

 

 

 

2.

Дидактична гра

«Прикрасимо ялинку»

Вправляти в умінні знаходити логічні фігури за вказівками вихователя з виокремленням відразу двох властивостей, включаючи ознаки з протиставленням, наприклад: жовта не кругла, трикутна не велика тощо.

-    площинне зображення ялинки,

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

 

Січень

 

 

Тема блоку:  «Хоровод зимових свят»

 

«На святки до бабусі».

1.

 

 

 

Дидактична гра

«Намисто для бабусі»

 

 

Вправляти у вмінні  знаходити фігури за двома ознаками за вказівками вихователя,створюючи ланцюжок у вигляді намиста.

Розвивати слухову увагу,логічне мислення.

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

2.

 

 

 

 

Дидактична гра

«Пригостимо бабусю печивом»

 

Закріплювати вміння дітей знаходити логічні блоки за вказівками вихователя, виокремлюючи відразу дві властивості, н-д: товсте квадратне, кругле велике і т.д.

Розвивати вміння в грі використовувати предмети-замінники:печиво – логічні блоки.

-    набір логічних блоків (об’ємні)

 

 

3.

Дидактична вправа

«Різдвяна зірка»

Вправляти в умінні викладати зображення за зразком,знаходити фігури, ідентичні тим ,що на зразку.

Розвивати зорову увагу.

-    зразок «Різдвяна зірка»,

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

«Маски і театр»

1.

 

 

 

Дидактична гра

«Клоун»

 

 

Закріплювати вміння дітей викладати зображення, спираючись на зразок, знаходячи логічні фігури ідентичні тим, що на зразку за всіма ознаками:колір, форма, розмір.

Розвивати зорову увагу, мислення

-    зразок «Клоун»,

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

 

2.

 

 

Дидактична гра з одним обручем (на закріплення)

 

Закріплювати вміння дітей виокремлювати одну вказану ознаку у логічних блоків, н-д:усі червоні – в обручі, всі інші поза обручем; чи – усі круглі в обручі, всі інші поза обручем.

-    один обруч,

-    набір логічних блоків (об’ємні)

 

 

3.

Дидактична гра з двома обручами.

Вправляти у вмінні  розташовувати блоки за однією вказаною ознакою по окремості, а в висновку поєднувати дві ознаки, наприклад: у синій обруч – всі червоні, у червоний – усі круглі; всі червоні круглі на перехресті обручів. Висновок:

-          Які блоки всередині двох обручів? Чому?

-    два обручі,

-    набір логічних блоків (об’ємні)

 

«Дідусева казка»

1.

 

 

Дидактична гра

«Логічні фігури»

 

 

Вчити дітей задавати запитання, виділяючи дві ознаки логічних фігур, наприклад:

 - В якому ряді знаходиться червона кругла фігура?

 - Скільки жовтих трикутників? тощо.

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

 

2.

Дидактична гра

«Казка для зайчика»

Завдання: викласти парканчик для зайчикової хатки з логічних фігур, чергуючи їх відразу за двома ознаками: розміром і кольором.

Розвивати логічне мислення.

-    комплект логічних фігур (площинні);

-    ілюстрації до гри з альбому «Маленькі логіки 2» (ст.4);

-     інструкція до гри (задня титульна сторінка альбому)

 «Витівки красунечки зими»

1.

 

 

 

Дидактична гра

«Сніговик»

 

Вправляти у вмінні викладати зображення, спираючись на зразок; знаходити фігури, ідентичні тим, що на зразку за всіма ознаками.

Розвивати зорову увагу.

-    зразок «Сніговик»,

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

 

2.

Дидактична гра

«Сніжинка»

Вправляти у вмінні викладати сніжинку за вказівками вихователя, виокремлюючи відразу дві властивості, наприклад: середина – кругла синя, промінчики чергуються через один – сині прямокутні з синіми трикутними.

Розвивати слухову увагу, мислення.

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

 

Лютий

 

 

Тема блоку:  «Через іграшку про життя»

 

«Речі створюють не святі, а руки майстра золоті»

1.

 

 

Дидактична гра

«Півник»

(іграшка – свищик).

Вправляти у вмінні викладати зображення, спираючись на зразок.

Розвивати зорову увагу, мислення.

-    зразок «Півник»,

-    комплект логічних фігур (площинні).

2.

Сюжетно-рольова гра

«Магазин іграшок»

Розвивати вміння виявляти і абстрагувати властивості, вміння мислити, аргументувати свій вибір.

Завдання: купити іграшку схожу до фігури (гроші) за двома ознаками – великий квадрат, жовтий трикутник тощо.

-    логічні фігури, товар (картки з зображенням іграшок з наборі «Давайте разом пограємо» (ст.16-17);

-    правила, інструкція до гри з набору «Давайте разом пограємо» (ст.7).

«Всі професії потрібні, обери одну із них».

1.

 

 

Дидактична гра

«Транспорт»

 

 

Завдання: на вибір викласти будь – який транспорт, спираючись на зразок: корабель, машина, велосипед, ракета,…

Розвивати зорову увагу.

-    комплект логічних фігур (площинні);

-    зразки з зображенням транспорту.

2.

 

 

 

 

Творча гра

«Художники»

 

 

 

Розвивати вміння аналізувати форму предметів, порівнювати по їх властивостям, розвивати художні здібності: вибір кольору,фону,розташування композиції.

Завдання:  «написати картину» по ескізам; придумати назву до своєї картини; розповісти, що на ній зображено.

-    «Ескізи картин» - аркуші великого кольорового картону;

-    допоміжні деталі для створення композиції;

-    картини з набору «Давайте разом пограємо» (ст.11-15);

-    набір логічних блоків (об’ємні).

3.

Сюжетно-рольова гра

«Кулінари»

Вчити дітей створювати ігровий задум, сюжет гри, використовувати предмети – замінники під час гри: цукати – блоки Дьєнеша.

Завдання: прикрасити торт цукатами (блоки), знаходячи їх за вказівками вихователя за двома ознаками.

Розвивати уяву, фантазію, мислення, увагу.

-    набір логічних блоків (об’ємні);

-     круги різного кольору (коржі),

-    інструкція до гри з набору «Давайте разом пограємо» (ст.5).

«Машини–помічник»

1.

 

 

Дидактична гра

«Трактор»

 

Закріпити вміння викладати зображення, спираючись на зразок.

Розвивати зорову увагу.

-    зразок «Трактор»,

-    комплект логічних фігур (площинні).

2.

Дидактична гра

«Знайди на дотик»

Вправляти у вмінні знаходити на дотик логічні блоки за вказівками вихователя, виокремлюючи відразу дві ознаки, виключаючи ознаку – колір, наприклад: велика кругла фігура, трикутна товста тощо.

Розвивати тактильні відчуття.

-    торбинка з логічними бдоками.

«Предмети побуту»

1.

 

 

 

 

Сюжетно-рольова гру

«Облаштуй кімнату»

 

 

 

 

Вчити дітей створювати ігровий задум, сюжет гри, в грі використовувати предмети – замінники, наприклад:телевізор – товстий квадрат, диван – великий прямокутник; спів ставляючи блоки з реальними розмірами предметів.

Завдання: облаштувати кімнату з предметів – замінників, каментуючи свій вибір.

-    набір логічних блоків (об’ємні).

 

 

 

2

Дидактична гра

«Килимок»

Продовжувати вчити дітей орієнтуватися на аркуші паперу, розміщуючи фігури за вказівками вихователя за двома ознаками, створюючи орнамент, наприклад: посередині – великий квадрат, по куткам – маленькі трикутники тощо.

 

-    аркуш паперу,

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

Березень

 

 

Тема блоку:  «Весна пробуджує природу, весна пробуджує серця»

 

«Весняний розквітайчик»

1.

 

 

 

 

Дидактична гра

«Побудуй ланцюжок»

 

 

 

Завдання: побудувати ланцюжок з площинних логічних фігур, які однакові між собою за всіма трьома ознаками: формою,кольором і розміром; коли закінчуються одні фігури ланцюжок продовжити з інших фігур.

комплект логічних фігур (площинні).

 

 

 

2.

Творча гра

«Художники»

Закріплювати вміння «писати картину» по ескізам на тему, запропоновану вихователем: «Весняний пейзаж».

Розвивати художні здібності:вибір кольору, фону, розташування композиції.

-    «Ескізи картин» - аркуші великого кольорового картону,

-    допоміжні деталі для створення композиції картини з набору

«Давайте разом пограємо» (ст.11–15),

-    набір логічних блоків (об’ємні).

«Водойми»

(риби. повінь, льодохід)

1.

 

 

Дидактичні ігри

«Рибка», «Човник»

 

 

Закріплювати вміння викладати зображення за зразком, знаходячи фігури ідентичні тим, що на зразку за всіма ознаками.

Розвивати зорову увагу, мислення.

-    зразки «Рибка», «Човник»,

-    комплект логічних фігур (площинні).

2.

 

 

 

 

Сюжетно-рольова гра

«Рибалка»

 

 

 

 

Вправляти в умінні знаходити блоки за двома ознаками за вказівками вихователя,включаючи ознаки з протиставленням.

Вчити створювати сюжет гри,обігрувати його.в грі  використовувати предмети – замінники:рибки – логічні блоки.

-    відерця для складання риби;

-    набір логічних блоків (об’ємні);

-    інструкція до гри з набору «Давайте разом пограємо» (ст.5).

 

3.

Дидактична гра

«Місток через річку»

Закріплювати вміння дітей знаходити фігури, які відрізняються між собою за однією ознакою – величиною.

Завдання: викласти місток з однакових фігур за формою і кольором, чергуючи їх за розміром.

-    комплект логічних фігур (площинні);

-    ілюстрація до гри до альбому  «Маленькі логіки 2» (ст.2),

-    інструкція до гри (задня титульна сторінка альбому)

«Стежиною прямували,закони природи пізнавали».

1.

 

 

 

Дидактична гра

«Стежина до лісу»

 

 

 

Вправляти в умінні знаходити правильні логічні фігури, підставляючи їх до отворів, враховуючи колір: щоб колір фігури співпадав з кольором стежини.

Завдання: закрити отвори на стежині відповідними логічними фігурами.

-    «Стежини» з отворами ,

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

2.

 

 

Дидактична гра

«Ялинка»

 

Закріплювати вміння дітей викладати зображення за зразком.

Розвивати зорову увагу.

-    зразок «Ялинка»,

-    комплект логічних фігур (площинні).

3.

Творча гра

«Художники»

Вправляти в умінні «писати картину» по ескізам на тему, запропоновану вихователем: «У лісі».

Розвивати художні здібності.

Виховувати естетичні почуття.

-   «Ескізи картин» - аркуші великого кольорового картону,

-   допоміжні деталі для створення композиції картини з набору «Давайте разом пограємо» (ст.11-15),

-   набір логічних блоків (об’ємні).

«Ось повзе мурашка,ось пурхає пташка»

1.

 

 

 

Дидактична гра

«Пташка»

 

Закріплювати вміння викладати зображення за зразком, знаходячи фігури ідентичні тим. Що на зразку за всіма ознаками.

Розвивати зорову увагу, мислення.

-    зразок «Пташка»,

-    комплект логічних фігур (площинні).

2.

Дидактична гра

«Веселі каркуші»

Завдання6викласти каркуш за зразком:однакових за формою і кольором,різних за розміром.

Ускладнення: різних за двома ознаками: однакових за формою.різних за розміром і кольором.

-    комплект логічних фігур (площинні),

-    ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки 2» (ст.5),

-     інструкція до гри (задня титульна сторінка альбому).

 

Квітень

 

 

Тема блоку:  «Великі історії для маленьких дітей»

 

«Я та мої права»

1.

 

 

 

Дидактичне завдання:

знайти всі фігури такого самого розміру та форми

(на закріплення).

Вправляти дітей у вмінні знаходити фігури за вказівками вихователя за двома ознаками: формою та розміром, не зважаючи на третю ознаку – колір.

Розвивати логічне мислення.

комплект логічних фігур (площинні).

2.

Дидактична гра з двома обручами

Вправляти у вмінні знаходити логічні блоки за однією ознакою по окремості, незважаючи на інші ознаки, а в висновку поєднувати дві ознаки,наприклад: у синій обруч – всі сині фігури, у червоний – всі квадратні, всі сині квадратні - на перехресті обручів. Пояснити чому.

-   два обручі,

-   набір логічних блоків (об’ємні).

«День космонавтики»

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

Дидактична гра

«Ракета»

 

 

Закріплювати вміння викладати зображення за зразком, знаходячи фігури ідентичні тим, що на зразку за всіма ознаками.

Розвивати зорову увагу.

-    зразок «Ракета»,

-    комплект логічних фігур (площинні).

2.

 

 

 

 

 

Дидактична гра

«Друзі – вуханчики»

(інопланетяни»)

 

 

Вправляти у вмінні викладати зображення за трьома ознаками за зразком, притримуючись кольору, форми і розмірів фігур, зображених на зразку.

Розвивати зорову увагу, мислення.

 

-    комплект логічних фігур (площинні),

-    ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки», гра №6,

-    інструкція до гри (передня внутрішня титульна сторінка альбому).

3.

 

 

 

 

Дидактична гра

«Білка і стрілка в космосі»

 

 

Вправляти в умінні викладати зображення за зразком, знаходячи фігури ідентичні тим, що на зразку за всіма ознаками.

Розвивати зорову увагу.

 

-    комплект логічних фігур (площинні), ілюстрація до гри з альбому «Маленькі логіки 2», ст.7,

-    інструкція до гри (задня титульна сторінка альбому).

 «Християнське свято люблять всі

малята».

1.

 

 

 

 

 

 

 

Дидактичне завдання:

знайти не такі, як ця фігура за кольором

(формою, розміром)

 

 

 

 

Вправляти у вмінні знаходити фігуру протилежну даній спочатку за однією ознакою, вказаною вихователем (ознакою з протиставленням), потім за двома – трьома, наприклад:знайти фігуру не таку, як ця за розміром; не таку, як ця за розміром і кольором; не таку, як ця за розміром, кольором і формою, тобто повністю протилежну даній за всіма трьома ознаками.

Розвивати логічне мислення.

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

 

 

 

 

2.

Дидактична гра

«Товстий – тонкий»

(об’ємні логічні блоки).

 

 

 

 

Продовжувати знайомити дітей з ознаками, притаманними логічним блокам Дьєнеша об ємним – 4 ознаки: колір, форма, розмір, товщина.

Завдання:розкласти об ємні блоки – товсті за кольором і окремо тонкі за кольором, потім вибрати з них – товсті за розміром і кольором, тонкі – за розміром і кольором; потім – товсті за розміром, кольором і формою, тонкі – за розміром, кольором і формою.

-    набір логічних блоків (об’ємні).

 «Віночок вити і життя любити»

( народні символи України)

1.

 

 

 

Дидактична гра

«Квітка»

 

 

Закріплювати вміння викладати зображення за зразком, знаходячи фігури ідентичні тим, що на зразку за всіма ознаками.

Розвивати зорову увагу.

-    зразок «Квітка»,

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

 

2.

 

 

 

 

Дидактичне завдання:

виокремлювати відразу дві властивості логічних фігур (закріплення).

 

Закріплювати вміння дітей знаходити фігури за вказівками вихователя, виокремлюючи відразу дві властивості логічних фігур, включаючи ознаки з протиставленням, наприклад:жовту, не круглу тощо.  

Розвивати логічне мислення, увагу.

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

3.

Дидактична гра

«Товстий – тонкий»

Закріплювати знання дітей про характерну ознаку логічних об ємних блоків – товщину, яка відсутня в площинних логічних фігур. Вправляти у вмінні класифікувати блоки за товщиною.

набір логічних блоків (об’ємні).

 

Травень

 

 

Тема блоку: «Світ навколо мене і я у світі»

 

«Я для себе, я для інших».

1.

 

 

 

 

 

Дидактична гра

«По доріжці, по доріжці»

 

 

 

 

Завдання:закрити отвори відповідними логічними фігурами.

Вправляти у вмінні знаходити фігури, які підходять, користуючись способом прикладання, враховуючи колір фігур і колір доріжки – щоб він був однаковим.

Розвивати зорову увагу, мислення.

-    доріжки з отворами,

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

2.

Сюжетно-рольова гра

«День народження»

Продовжувати вчити дітей створювати сюжет гри, обігрувати його, в грі використовувати предмети – замінники: подарунки – логічні блоки.

Завдання:знайти подарунок(логічний блок) за вказівками вихователя, виокремлюючи дві ознаки, включаючи ознаки з протиставленням, наприклад:

круглу, не червону – Що це може бути?;

прямокутний не великий – Що це буде за подарунок?

-    іграшка (іменинник),

-    набір логічних блоків (об’ємні);

-     інструкція до гри з набору «Давайте разом пограємо» (ст.5).

«Про все, що рухається».

1.

 

 

Дидактична гра

«Грузовик»

 

 

Закріплювати вміння викладати зображення за зразком, знаходити фігури ідентичні тим, що на зразку за всіма ознаками.

Розвивати зорову увагу.

-    зразок «Грузовик»,

-    комплект логічних фігур (площинні).

 

 

2.

Дидактична гра

«Барвисті метелики»

Завдання: викласти за зразком, виокремлюючи фігури за двома ознаками: кольором і розміром.

Ускладнення: викласти за вказівками вихователя, виокремлюючи три ознаки: форму, колір, розмір.

Розвивати зорову, слухову увагу, мислення.

-    комплект логічних фігур (площинні);

-    ілюстрація до гри – альбом «Маленькі логіки», гра №5.

«Поринаємо у світ краси, відчуваємо аромат ходу весни».

1.